Viimeksi muokattu: 29.3.2019

Kokoonpano ja tehtävät

Yhtiön hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön johtamisesta. Sen vastuisiin kuuluvat muun muassa Yhtiön strategian arviointi ja siitä päättäminen; liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä rahoitusjärjestelyjen (siltä osin kuin nämä eivät kuulu osakkeenomistajien vastuulle) vahvistaminen; osavuosikatsausten ja/tai osavuotisten johdon selvitysten, tilinpäätösten ja hallituksen toimintakertomusten tarkistaminen ja hyväksyminen; sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien sekä raportointimenettelyjen vahvistaminen; Yhtiön johdon mahdollisista bonuksista ja kannustinjärjestelmistä, mahdollisista yleisistä tai erityisistä eläkejärjestelyistä, voitonjaosta tai henkilöstön bonusjärjestelmistä päättäminen; Yhtiön toiminnan laajuuteen ja luonteeseen nähden epätavallisista tai merkittävistä sopimuksista, kuten pitkäaikaisista vuokrasopimuksista, päättäminen; lähipiiriliiketoimista päättäminen sekä toimitusjohtajan nimittäminen tai erottaminen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät nimittää toimitusjohtaja ja hyväksyy hallitus.

Koska Yhtiöllä ei ole erillistä tilintarkastusvaliokuntaa, hallituksen vastuulla ovat myös tilintarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät. Näitä ovat muun muassa Yhtiön tilinpäätösten, kuten vuositilinpäätösten, osavuosikatsausten, vuosikertomusten ja puolivuotiskatsausten valvonta; Yhtiön taloudellisen raportoinnin valvonta; Yhtiön sisäisen valvonnan, riskienhallintajärjestelmien ja sisäisen kirjanpitotoiminnon toimivuuden valvonta ja säännöllinen arviointi (tähän sisältyvät myös kyseisiä järjestelmiä ja toimintoja koskevat kuvaukset Yhtiön tiedonannoissa); tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen valvonta; ulkopuolisen tilintarkastajan toiminnan ja riippumattomuuden arviointi; ulkopuolisen tilintarkastajan vuotuisen tilintarkastusmaksun hyväksyminen varsinaisen yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä tilintarkastajan valintaa koskevan päätöksen valmistelu.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 3–6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on perustanut neljä valiokuntaa: nimitys-, palkitsemis-, tarkastus- ja työvaliokunnan.

Hallituksella oli vuoden 2018 aikana 22 kokousta, joista neljä oli puhelinkokouksia. Kokouksiin osallistumisprosentti oli 99.