Viimeksi muokattu: 27.9.2017

Markkinakatsaus

Yhtiöön vaikuttavat keskeisimmät tekijät ja markkinatrendit

Yhtiön johdon arvion mukaan Robitin liiketoimintaan eniten vaikuttavat tekijät ja markkinatrendit ovat seuraavat:

Kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen

Kaupungistuminen jatkaa voimakasta kasvuaan. Vuonna 2015 noin 54 prosenttia maailman väestöstä asui kaupunkialueilla.  Vuoteen 2050 mennessä luvun odotetaan nousevan 66 prosenttiin maailman väestöstä. Kaupungistuminen on nopeinta Afrikassa ja Aasiassa, joissa vuoteen 2050 mennessä kaupunkiväestön osuuden odotetaan olevan 56 prosenttia (Afrikka) ja 64 prosenttia (Aasia).  Vuonna 2015 vastaavat kaupunkiväestön prosenttiosuudet olivat 40 (Afrikka) ja 48 (Aasia). Maailman kaupungistuneimmat alueet vuonna 2015 olivat Pohjois-Amerikka (82 prosenttia), Latinalainen Amerikka ja Karibia (80 prosenttia) ja Eurooppa (74 prosenttia).  Kaupungistumisen odotetaan jatkuvan ympäri maailman tulevina vuosikymmeninä.

Kaupungistuminen sekä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden tarve luo kysyntää uusille infrastruktuurirakentamisen investoinneille, kuten maanteille ja metroille sekä maanalaiselle rakentamiselle, erityisesti kehittyvillä markkinoilla, joilla kaupungistuminen ja väestönkasvu on voimakkainta. Kehittyneissä maissa ja kehittyneillä alueilla infrastruktuurirakentamiseen investoidaan myös olemassa olevan infrastruktuurin kunnostamiseksi ja modernisoimiseksi. Ihmisten keskittyminen kaupunkialueille ja maan hinnannousu lisäävät tarvetta vaativan rakentamisen ja tunnelinporauksen sovelluksille, joita ovat esimerkiksi tunnelit ja sillat, maanalaiset pysäköintihallit tai maanalaiset kunnalliset vedenkäsittelylaitokset ja öljyvarastot, mitkä vaativat erityistä kallionlouhintaa ja maaperän paaluttamista sekä tukemista. Rakennus- ja infrastruktuuri-investoinnit kasvattavat myös mineraalien ja kiviaineksen kysyntää.

Asiakkaiden keskittyminen ydinprosesseihinsa ja palveluiden kysynnän lisääntyminen

Porauksessa käytettävillä kulutusosilla on tärkeä rooli tehokkaan ja keskeytyksettömän porauksen saavuttamisessa. Keskeytykset porausprosessissa johtavat yleensä huomattaviin lisäkustannuksiin asiakkaalle. Poraukseen liittyvät kulutusosat muodostavat kuitenkin melko pienen osan loppuasiakkaiden kokonaiskäyttökustannuksista ja näin ollen porausurakoitsijat ja kaivokset pitävät tärkeinä ostokriteereinä kulutusosien turvattua saatavuutta ja tasaista korkeaa laatua.

Porausurakoitsijat ja kaivokset keskittyvät yhä enemmän ydinprosesseihinsa, minkä johdosta näitä palvelevien toimittajien ja palveluntuottajien täytyy jatkuvasti kehittää palvelujaan ylläpitääkseen kilpailukykynsä. Porauksessa käytettävien kulutusosien ostamisessa käytetään yhä enemmän vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja, kuten porausmääriin perustuvaa hinnoittelua tai palvelusopimusmalleja. Yhtiön johdon arvion mukaan asiakkaat haluavat ostaa isompia toimituseriä harvemmilta toimittajilta ja pakettitoimitusten merkitys kasvaa.

Kaivosteollisuudessa malmioiden keskimääräiset pitoisuudet (grade) ovat vähenemässä, mikä johtaa suurempien ainesmäärien prosessointiin ja kaivannaisjätteen määrän lisääntymiseen. Koska malmipitoisuudet vähenevät vakiintuneilla alueilla, kaivosyhtiöiden on toimittava vaativammissa olosuhteissa, kuten syvemmissä kaivoksissa, ja etsittävä malmioita uusilta alueilta, joiden sijainnit ovat usein haastavia, syrjäisiä ja epätavanomaisia. Kyseisissä olosuhteissa joudutaan tavallisesti poraamaan ja louhimaan suurempia määriä, jotta päästään tyydyttäviin metallien tuotantomääriin. Tämä johtaa porauksessa käytettävien kulutusosien kysynnän lisääntymiseen, minkä lisäksi haastavimmissa porausolosuhteissa käytettyjen tekniikoiden ja ratkaisujen laatu ja kestävyys korostuvat. Lisäksi kaivostoiminnan lisääntyessä uusilla, haastavammilla ja syrjäisemmillä alueilla kasvaa myös tarve infrastruktuurin rakentamiselle näihin kohteisiin.

Valmistuksen automatisointi ja älyn lisääminen tuotteisiin

Automatisointi lisääntyy teollisessa valmistuksessa ja jalostusteollisuudessa. Automatisoitu ja robotisoitu valmistus ja automatisoidut prosessit ovat hyödyllisiä ja tehokkaita, koska ne mahdollistavat esimerkiksi tasaisen tuotelaadun, tehokkaat prosessit ja valmistettujen tuotteiden, kuten poraukseen liittyvien kulutusosien, korkeat tuotantomäärät. Porausalalla laitteiden ja kulutusosien laatu merkitsee myös tehokkuutta ja on olennainen tekijä työturvallisuudessa.

Porausurakoitsijat ja kaivokset pyrkivät myös automatisoimaan omia prosessejaan ja kasvattamaan tuottavuuttaan esimerkiksi kauko-ohjauksen, automaation ja robotiikan avulla. Meneillään on esimerkiksi automaattiseen kaivostoimintaan ja kauko-ohjattuun sekä täysin automatisoituun poraustekniikkaan tähtääviä projekteja. Porauslaitteiden ja kulutusosien yhteyteen liitettävät digitaaliset sovellukset edistävät esimerkiksi poraustulosten seurantaa ja mittausta. Rakennetussa ympäristössä porattaessa automatisoitu mittaus myös edistää työmaaympäristön turvallisuutta.

Immateriaalioikeuksien merkitys porausalalla on myös kasvussa ja uudet tekniikat voivat myös tuoda uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Ympäristötrendit

Valtiot, yritykset ja kuluttajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota ympäristönäkökohtiin, energiankulutukseen ja päästöjen vähentämiseen. Kaivosteollisuudessa edellytetään yhä enemmän, että valmistajat ja palveluntarjoajat ottavat ympäristöseikat huomioon toiminnassaan niin toimitusketjun hallintaprosesseissa ja raaka-aineissa kuin jälkimyyntipalveluissa ja kierrätyksessä. Porausta koskevien kulutusosien osalta ympäristönäkökohdat liittyvät muun muassa raaka-aineiden käyttöön sekä käytettyjen kulutusosien kierrätykseen.

Energiankulutuksen ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti noin 30 prosenttia tarkastelujakson 2012–2040 aikana. Yhtiön johdon käsityksen mukaan lisääntynyt energiankulutus, valtioiden päästöjen vähentämiseen tähtäävät aloitteet ja ympäristöpolitiikka yhdistettynä herkästi vaihteleviin energiakustannuksiin lisäävät vaihtoehtoisten, uusiutuvien ja ympäristöystävällisimpien energiaratkaisujen, kuten maalämmityksen ja -jäähdytyksen, kysyntää.

Viimeisten vuosikymmenten aikana maailmanlaajuinen juomaveden saatavuus on parantunut, mutta maailmanlaajuisesti yhä noin 1,8 miljardia ihmistä käyttää saastunutta vettä. Lisäksi vuoteen 2025 mennessä arviolta puolet maailman väestöstä asuvat vesipulasta kärsivillä alueilla.  Yhtiön johto uskoo, että vesihuoltoon liittyvät haasteet lisäävät hajautetun vedentuotannon ja vesikaivojen kysyntää.

Kilpailullinen markkinatilanne

Top Hammer -porauksessa käytettävien kulutusosien markkinat ovat suhteellisen konsolidoituneet. Yhtiön johto arvioi, että markkinoiden johtavat Top Hammer -poraukseen liittyvien kulutusosien valmistajat ovat Atlas Copco ja Sandvik, vaikka kyseisten yhtiöiden liikevaihdosta suurin osa muodostuu investointituotteista. Yhtiön johdon mukaan myös Boart Longyear, Brunner & Lay, Furukawa, Gonar, LHS Rock Tools, Mitsubishi Materials Corporation ja Rockmore International ovat tunnettuja Top Hammer -poraussovelluksissa käytettävien kulutusosien toimittajia.

Down-the-Hole -poraukseen liittyvien kulutusosien markkinat ovat taas pirstoutuneemmat kuin yllä kuvatut Top Hammer -porauksessa käytettävien kulutusosien markkinat. Yhtiön johto arvioi, että Atlas Copco ja Sandvik ovat suurimmat valmistajat myös Down-the-Hole -poraukseen liittyvien kulutusosien osalta. Näiden yhtiöiden lisäksi Drillco Tools, Drill King, Everdigm, Holte Manufacturing, Mincon International, Mitsubishi Materials Corporation, Numa ja Rockmore International ovat tunnettuja Down-the-Hole -porauksessa käytettävien kulutusosien toimittajia.

Digital Services -liiketoiminnan kenttä on vielä jäsentymätön, eikä yhtiön johdon arvion mukaan ole mahdollista ottaa kantaa siihen, ketkä ovat yhtiön kilpailijoita. Lisäksi Robit keskittyy teknologian hyödyntämiseen poraustuloksessa eikä investointituotteissa, joihin monet muut toimijat, kuten investointituotteiden valmistajat, kehittävät palvelujaan. Yhtiön Digital Services -liiketoiminnan tuotteet on suunniteltu käytettäväksi yhtiön muiden tuotteiden kanssa, joten ne eivät ole suoraan korvattavissa muiden toimijoiden tuotteilla. Muita porauslaitteisiin tai kulutusosiin liittyviä digitaalisia palveluita tai tuotteita tarjoavia toimijoita ovat yhtiön johdon arvion mukaan esimerkiksi Stockholm Precision Tools, Inertial Sensing, Transtronic, Leica Geosystems, Hexagon mining ja Trimble.

Markkina-alueet segmenteittäin

Yhtiö palvelee asiakkaita neljällä markkinasegmentillä, jotka ovat kaivosteollisuus, maanrakennus, tunnelinporaus ja kaivonporaus. 

Kaivosteollisuus

kaivosteollisuusYleistä. Kaivosteollisuudeksi katsotaan louhintatyöt, jotka liittyvät luonnossa esiintyvien kiinteiden aineiden, kuten malmin louhintaan. Kaivosteollisuuteen kuuluu muun muassa maanalainen louhinta ja avolouhinta sekä hyötykiven louhinta. Kaivosteollisuuteen kuuluvat myös tutkimuspalvelut, kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko mahdollisilla kaivauspaikoilla.

Kaivosteollisuudessa porausta käytetään varsinaisen kaivostoiminnan eli avo- ja maanalaisen louhinnan lisäksi kaivostoimintaa tukevissa toiminnoissa, kuten kaivoskäytävien rakentamisessa varsinaiselle malmiolle, kaivostunneleiden tukemisessa sekä kaivospaikoille tarvittavien teiden ja muun infrastruktuurin rakentamisessa. Yhtiön valmistamia kulutusosia käytetään kaivosteollisuudessa sekä Top Hammer- että Down-the-Hole -porauksessa.

Markkinatrendit ja markkinakatsaus. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kaivostoiminnan markkinoita ohjaa kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen, sillä louhittavien raaka-aineiden kysyntä kasvaa rakennustoiminnan sekä yleisen hyvinvoinnin kasvun myötä. Lisäksi malmioiden vähentyvä mineraalipitoisuus edellyttää kaivostoimintaa syvemmissä kaivoksissa ja vaativimmissa olosuhteissa. Uusien kehittyneiden tutkimusmenetelmien myötä löydetään myös uusia malmioita.

Kaivosteollisuuden tuotteiden kysyntä on suoraan yhteydessä alueen kaivostoiminnan aktiivisuuteen. Kaivostoiminnan lisääntyminen maailmanlaajuisesti vaikuttaa positiivisesti myös kaivosteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden kysynnän kasvuun melko varmasti lähivuosina. Kaivosteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinoiden, eli sekä kulutusosien että investointituotteiden markkinoiden, on arvioitu kasvavan vuositasolla keskimäärin 7,9 prosenttia vuosien 2017–2022 välisenä aikana. Yhtiön johto arvioi, että kaivosteollisuuden porauksen kulutusosien markkinoiden koko globaalisti on noin 700-900 miljoonaa euroa.

Maanrakennus

maanrakennusYleistä. Rakentamisen markkinat kattavat laajasti erilaiset rakennusprojektit ja tekniset projektit, kuten maantiet, rautatiet, lentokentät, satamat ja yhdyskuntatekniikan tilat, teollisuusrakennukset, pilvenpiirtäjät ja voimalaitokset. Rakennusprojektit voivat koskea kokonaan uusia kohteita tai ne voivat olla lisä- tai muutostöitä tai huoltoprojekteja. Yhtiön markkinasegmenttien jaottelun mukaisesti tunnelinporaus on erotettu omaksi erityisalakseen eikä täten sisälly rakennusmarkkinoihin.

Rakentamisessa käytettäviä porausmenetelmiä ovat mm. rakennusten perustusten louhinta ja tieleikkausten louhinta, paalutus, mikropaalutus ja kellaripaalutus. Paalutus- ja maantukemistekniikoita käytetään pehmeiden maa-ainesten tukemiseen ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista tai estetään olemassa olevien rakennusten vajoaminen. Lisäksi rakentamisen toimialalla porausta käytetään ns. ankkurointiin, jossa pehmeämpää maa-ainesta kiinnitetään peruskallioon, vaakaporauksessa erilaisten kaapeleiden ja vesijohtojen saamiseksi teiden ja muiden rakennusten alle rikkomatta pintaa sekä näytteidenottoporaukseen maaperän aineksen selvittämiseksi. Poraus- ja räjäytysmenetelmää käytetään myös betonin ja asfaltin valmistuksessa tarvittavan kiviaineksen tuotannossa.

Yhtiön valmistamia kulutusosia käytetään rakentamisessa sekä Top Hammer- että Down-the-Hole -porauksessa.

Markkinatrendit ja markkinakatsaus. Rakentamisen markkinoita ohjaa yhtiön johdon näkemyksen mukaan eniten kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen erityisesti kehittyvillä markkinoilla, jossa kaupungistuminen ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarve on kasvussa. Teollistuneilla markkinoilla rakentaminen edellyttää vaativampia tekniikoita muun muassa metro- ja muun maanalaisten tilojen louhinta sekä tieverkoston laajentamisessa. Perustusta lujittavan porapaalutuksen käyttö lisääntyy eri puolilla maailmaa ja sen markkinat näyttävät melko lupaavilta, kun hankkeet ja toimijat kasvavat kansainvälisten urakoiden laajentuessa. Rakennusten ulottuessa yhä syvemmälle maaperään myös louhintaan liittyvien kulutusosien tarve kasvaa.

Kansainvälisten rakennusteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinoiden, eli sekä kulutusosien että investointituotteiden markkinoiden, on arvioitu kasvavan vuositasolla keskimäärin 4,6 prosenttia vuosien 2016–2021 välisenä aikana. Yhtiön johto arvioi, että rakennusteollisuuden porauksen kulutusosien markkinoiden koko globaalisti on noin 600-800 miljoonaa euroa.

Tunnelinporaus

tunnelinporausYleistä. Läpimitaltaan erikokoisia tunneleita voidaan rakentaa kallioon ja pehmeään maahan käyttökohteiden eri vaatimukset huomioiden. Tunneleita rakennetaan muun muassa teiden, rautateiden tai kunnallistekniikan (esimerkiksi vesihuolto ja sähkökaapelit) tarpeisiin tiheään asutuilla alueilla tai tapauksissa, joissa joudutaan alittamaan vesistöjä, kuten jokia, kanavia ja satama-altaita, tai vuoria. Louhintaan perustuvia tunnelinrakennustekniikoita ovat vaiheittain toteutettava poraus-räjäytys -menetelmä sekä jatkuvatoimisilla tunnelinlouhintakoneilla (tunnel boring machines ja road headers) toteutettava louhinta. Cut and cover -menetelmässä maahan kaivetaan leikkaus, jonka seinät tuetaan ja jonka katto katetaan tunnelin muotoon.

Maanalaisessa rakennustoiminnassa porausta tarvitaan sekä louhintaan että kallion ja maaperän tukemiseen. Sovelluksia voidaan käyttää muun muassa seuraavilla alueilla: peränporaus, pulttaus ja tunnelin katon tuenta esimerkiksi forepoling-menetelmällä. Peränporauksella tarkoitetaan porausta (esimerkiksi räjäytysreikien poraaminen) ja tunnelin louhintaa. Forepoling taas on tunnelin katon vahvistamiseen tarkoitettu menetelmä, jota käytetään, mikäli maa-aines on pehmeää ja irtonaista. Forepoling  porauksessa käytetään porausputkia, jotka porataan epästabiilin pehmeämmän kiviaineksen läpi ja täytetään sementillä.

Yhtiön valmistamia kulutusosia käytetään tunnelinrakentamisessa sekä Top Hammer- että Down-tyhe-Hole -porauksessa.

Markkinatrendit ja markkinakatsaus. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tunneliporauksen markkinaan vaikuttaa eniten kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen. Erityisesti kehittyvissä maissa kaupungistuminen ja sen edellyttämä rakentaminen sekä varsinaisten rakennusten että yleisen infrastruktuurin osalta lisää porauksen kulutusosien kysyntää. Teollisissa maissa etenkin infrastruktuurirakentaminen vaatii kehittyneempiä menetelmiä, kun lisärakentamista tehdään muun muassa jo olemassa olevissa kaupungeissa. Esimerkkinä teollisissa maissa tehtävistä vaativista tunnelinporauksen käyttökohteista on metroverkoston laajentaminen.

Tunnelinporaus- ja porauslaitteiden markkinoiden, eli sekä kulutusosien että investointituotteiden markkinoiden, on arvioitu kasvavan vuositasolla keskimäärin 5,6 prosenttia vuosien 2014–2018 aikana. Yhtiön johto arvioi, että tunnelinporauksen kulutusosien markkinoiden koko globaalisti on noin 200–400 miljoonaa euroa.

Kaivonporaus

kaivonporausYleistä. Maalämpöjärjestelmän (maalämpöpumppujen) avulla maaperästä tai vedestä saatua lämpöenergiaa käytetään rakennusten lämmittämiseen tai jäähdytykseen. Maalämpöpumput ovat energiatehokkaita ja niitä voidaan hyödyntää kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa. Vesikaivot porataan maaperään tai kallioon, jotta päästään käsiksi pohjaveteen, jota voidaan käyttää moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi juomavetenä. Porattujen kaivojen syvyys vaihtelee sen mukaan, mitkä maaperän ominaisuudet ovat ja kuinka syvällä vesisuonet sijaitsevat.

Maalämpö ja -jäähdytyssovellutusten sekä vesikaivojen porauksessa käytetään pääasiassa putkiporausta, joka toteutetaan Down-the-Hole -poraustuotteilla.

Markkinatrendit ja markkinakatsaus. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan maalämmön ja -jäähdytyksen kysyntää ohjaa eniten tarve uusiutuville ja ympäristöystävällisille energianlähteille energiankulutuksen kasvaessa. Globaalit ympäristönmuutokset ja teknologian kehitys edistävät kasvua. Uusiutuvien energianlähteiden tarve pohjautuu laajaan kansainväliseen pyrkimykseen lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä muun muassa ympäristönsuojelun sekä fossiilisten polttoaineiden suurten hintavaihteluiden takia. Yhtiön johto arvioi lisäksi, että maalämpöön yhdistetty mahdollisuus tilojen viilentämiseen avaa uusia markkinoita myös yhtiön tuotteille ja kysyntä on näin kasvavissa määrin siirtymässä perinteisistä pohjoismaisista markkinoista alueisiin, joilla maakylmän käytön rooli korostuu. Tunnusomaista on, että maalämpökaivojen syvyys on kasvanut. Nyt porataan n. 300 metrin syvyisiä reikiä, kun pari vuotta sitten reikien syvyys oli keskimäärin 150 metriä. Tämä on omiaan myös lisäämään porattujen metrien määrää. Vesikaivojen kysyntä on globaalisti varsin stabiilia ja riippuu juomakelpoisen veden kysynnän kasvusta. Yritysostojen ansiosta laajentuneen Down-the-Hole -tuotetarjonnan myötä yhtiö on saanut tästä segmentistä uuden kasvualueen.

Asennettujen maalämpöpumppujen kapasiteetin arvioidaan kasvavan vuositasolla keskimäärin 13,1 prosenttia vuosien 2014–2020 välisenä aikana. Yhtiön johto arvioi, että kaivonporauksen kulutusosien markkinoiden koko globaalisti on noin 400-500 miljoonaa euroa.