Viimeksi muokattu: 13.4.2022

Markkinakatsaus

Robitin valmistamia ja toimittamia porauksen kulutusosia käytetään kaivosteollisuuden, louhinnan ja tuennan, maanalaisen rakentamisen sekä kaivonporauksen tarpeisiin.

Markkinatilanne oli vuonna 2021 kokonaisuudessaan hyvä, ja COVID-19 vaikutti rajallisesti kysyntään. Kaivosteollisuuden kysyntä palasi hyvälle tasolle, ja kaivosten toiminnassa ei nähty vastaavia COVID-19-tilanteeseen liittyviä katkoksia kuten vuoden 2020 aikana. Rakennusteollisuuden kysyntä oli pääosin hyvällä tasolla Robitille oleellisilla markkina-alueilla.

Robitin nykyinen markkinaosuus, kilpailukykyiset tuotteet ja kulutusosille tyypillinen kysynnän tasaisuus takaavat yhtiölle hyvät mahdollisuudet kasvaa edelleen voittamalla markkinaosuutta alan muilta toimijoilta. Lisäksi yhtiö odottaa kokonais­markkinan kasvavan yli suhdanteiden keskimäärin 3-5 prosenttia vuodessa.


AMERICAS

Americas-alueen kysyntä vahvistui selvästi edelliseen vuoteen verrat­tuna. Vuoden 2020 aikana koettuja kaivosten väliaikaisia sulkuja ja rajoitustoimien aiheuttamia häiriöita rakennustoimintaan ei nähty merkittävällä tasolla vuoden 2021 aikana.

Robitin vahva kasvu Americas-alueella pohjautui pääosin kasvuhank­keiden realisoitumiseen vuoden aikana. Tätä kehitysta tuki olemassa olevien kaivosasiakkaiden toiminnan palautuminen normaalille tasolle Perussa. Robit onnistui voittamaan uusia kaivosasiakkuuksia Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Yhtiö kasvoi vahvasti myös yhdessä jake­lijoiden kanssa rakennussegmentissä USA:ssa ja Kanadassa.

Robit vahvisti vuoden aikana kaivossegmentin myynnin kattavuutta allekirjoittamalla kaksi uutta jakelijasopimusta, joilla molemmilla on merkittävää liiketoimintaa useiden kaivosyhtioiden kanssa USA:ssa ja Kanadassa. Kumppanuudet avaavat Robitille hyvät kasvumahdol­lisuudet USA:n ja Kanadan kaivosmarkkinoilla.


EMEA

EMEA-alue jakaantuu neljään pääosaan – Pohjoismaat, Keski-Eu­rooppa, Lähi-itä ja Afrikka.

Pohjoismaissa kysyntä oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissa. lnfrarankentamiseen liittyvät paalutusmark­kinat olivat aktiivisia Suomessa ja Norjassa. Maalämpökaivojen poraa­miseen liittyvät markkinat olivat erittäin vahvoja Suomessa ja Ruot­sissa. Kaivostoiminta jatkui hyvällä tasolla.

Keski-Euroopan markkina painottuu infrarakentamiseen. Kokonaisuu­dessaan alueen kysyntä oli tyydyttävällä tasolla.

Lähi-idän ja Afrikan markkinoiden kysyntä painottuu kaivosteollisuu­teen, jossa toiminta oli hyvällä tasolla. Vuoden 2020 aikana COVID-19 pysäytti kaivoksia Etelä-Afrikassa. Vastaavia tilanteita ei nähty vuoden 2021 aikana, ja kaivokset toimivat normaalisti.

Robitin kasvun ajureita olivat menestyminen kaikilla kohdemarkki­noilla Pohjoismaissa, uusien kaivosasiakkuuksien voittaminen Lähi-­idässä ja eteläisessa Afrikassa sekä nykyisten asiakkaiden toiminnan palautuminen normaalille tasolle Etelä-Afrikassa.


EAST

East-alueella kaivostoiminnan kysyntä oli vakaata, ja kaivokset toimivat ilman merkittäviä katkoksia koko epidemian ajan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Robit voitti merkittävän uuden kaivosasiakkuuden Venäjältä ja kasvatti osuuttaan alueen merkittävimmän kaivosasiakkaan porakalustotarpeista.

Rakennustoiminnassa kysyntä hidastui selkeästi isoissa infraprojek­teissa, joissa hyödynnetaan Robitin DTH-liiketoiminnan osana olevaa paalutusporakalustoa.

Robitin East-alueen liikevaihdon lasku liittyi projektitoiminnan kysynnän putoamiseen vahvan 2020 vuoden jälkeen. Alueella on edelleen useita merkittavia projekteja työn alla, mutta näiden käynnistyminen on siirtynyt eteenpäin.


ASIA

Robitin liiketoiminta Asia-alueella liittyy pääosin rakennusteollisuu­teen. Aasian markkinatilanne vaihteli maittain. Robit onnistui vuoden aikana kasvattamaan myynnin kattavuutta Malesiassa, jossa yhtiö solmi jakelijasopimuksen uuden kumppanin kanssa. Haastavan alku­vuoden jälkeen tilanne kääntyi, ja myynti kasvoi viimeisen vuosinel­jänneksen aikana. Ennen vuoden vaihdetta Robit voitti yhdessä viet­namilaisen jakelijan kanssa merkittävän kaivosasiakkuuden Laosista. Yhtiö on hyvin asemoitunut kasvamaan Asia-alueella yhdessä jakelija­verkostonsa kanssa kaikilla avainmarkkinoilla.


AUSTRALASIA

Robitin liiketoiminta Australasia-alueella liittyy pääosin kaivosasia­kassegmenttiin. Kysyntätilanne oli hyvä ja kaivokset toimivat ilman merkittäviä häiriöitä läpi koko pandemian. Korkeat mineraalihinnat lisäsivät merkittävästi varsinkin tutkimusporauksen kysyntää. Vuoden aikana tutkimusporauksen markkinan kasvua rajoitti osaavan henki­lökunnan saatavuus. Olemassa oleva kapasiteetti oli korkealla käyt­töasteella.

Robitilla on yksi merkittävä pitkäaikainen kaivosasiakkuus Austra­liassa. Tämän asiakkaan osuus Robitin Australian liikevaihdosta on merkittävä. Robit onnistui vahvistamaan asemiaan lähinnä pienten ja keskisuurten urakoitsijoiden kautta.