Viimeksi muokattu: 18.3.2024

Markkinakatsaus

Robitin valmistamia ja toimittamia porauksen kulutusosia käytetään kaivosteollisuuden, louhinnan ja tuennan, maanalaisen rakentamisen sekä kaivonporauksen tarpeisiin.

Markkinakysyntä heikkeni vuonna 2023 rakennusteollisuudessa. Kaivosteollisuuden markkinakysyntä pysyi hyvällä tasolla, mutta useat asiakkaat ja jakelijat laskivat vuoden aikana varastotasojaan pienentäen Robitin kysyntää myös kaivossektorilla. Yhtiö lopetti Venäjän liiketoiminnan vuoden 2022 lopulla ja tästä aiheutui 8,3 prosentin lasku yhtiön myyntiin vuonna 2023.

Robitin nykyinen markkinaosuus, kilpailukykyiset tuotteet, laaja maantieteellinen kattavuus ja kulutusosille tyypillinen kysynnän tasaisuus takaavat yhtiölle hyvät mahdollisuudet kasvaa edelleen voittamalla markkinaosuutta alan muilta toimijoilta. Lisäksi yhtiö odottaa porakaluston kokonaismarkkinan kasvavan yli suhdanteiden keskimäärin 3–5 prosenttia vuodessa.


AMERICAS

Americas-alueen liikevaihto laski vuonna 2023. Lasku tuli erityisesti kaivosteollisuudesta. Yhtiön myyntiä kaivossektorilla heikensivät tiettyjen asiakkaiden toimintojen keskeytys muun muassa lakon vuoksi sekä yhden liikevaihdoltaan merkittävän, mutta heikosti kannattavan asiakassopimuksen päättäminen.

Vuoden aikana yhtiö teki panostuksia Geotechnical-myynnin vahvistamiseksi alueella, jonka seurauksena myynti Geotechnical-liiketoiminnassa kehittyi positiivisesti Pohjois-Amerikassa. Vuoden aikana Robit aloitti yhteistyön useiden uusien jakelijoiden kanssa. Uudet jakelijat toimivat suurilla markkinoilla kuten Brasiliassa, Kanadan kaivossektorissa sekä Yhdysvaltojen kaivos- ja rakennussektorissa. Vahvistunut jakelukanava ja peitto vahvistavat yhtiön asemaa alueella ja antavan pohjan kasvulle.


EMEA

Myyntitoiminta jaetaan neljään pääalueeseen: Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka.

Rakennusteollisuuden kysyntä heikkeni vuoden 2023 aikana erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, jotka ovat merkittäviä rakennusteollisuuden markkinoita Robitille. Heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta yhtiö pystyi säilyttämään rakennusteollisuuden myynnin vuoden 2022 tasolla.

Kaivosteollisuudessa yhtiö voitti uusia asiakkuuksia erityisesti Pohjoismaissa ja Afrikassa. Etelä-Afrikassa yhtiö toteutti merkittävän organisaation uudelleenrakentamisen. Tämä hidasti myyntiä ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta vahvisti yhtiön edellytyksiä kasvaa alueella jatkossa. Toisella vuosipuoliskolla yhtiön myynti eteläisessä Afrikassa kehittyi jo positiivisesti. Lähi-itä on vahvasti kehittyvä alue, jossa muun muassa infrastruktuuriprojektit Saudi-Arabiassa tukevat alueen kysyntää.


EAST

East-alueen myynti laski merkittävästi vuoteen 2022 nähden Venäjän liiketoiminnan lopettamisesta johtuen. Yhtiön painopiste alueella on kasvattaa myyntiä erityisesti kaivossegmentissä. Merkittäviä tuloksia ei vielä 2023 aikana alueella saavutettu. Alueen isot asiakkaat noudattavat tyypillisesti hyvin systemaattista toimittajien hyväksyntäprosessia, joka mahdollistaa tarjouskyselyihin osallistumisen. Yhtiö on tehnyt vahvaa pohjatyötä vuoden 2023 aikana hyväksyttyjen toimittajien listalle pääsemiseksi, joka mahdollistaa kasvun alueella jatkossa.


ASIA

Aasiassa Robit keskittyy rakennusteollisuuteen, erityisesti tunnelinajoon ja kaivosalaan. Rakennusteollisuuden suhteellinen osuus liikevaihdosta on Asia-alueella suurempi suhteessa yhtiön muihin markkina-alueisiin. Heikentynyt rakennusteollisuuden kysyntä vaikutti Asia-alueen liikevaihdon laskuun.

Yhtiön myynti vahvistui Robitille tärkeällä Korean markkinalla, mutta muualla Aasiassa myynti laski. Myynnin laskuun muualla Aasiassa vaikuttivat markkinatilanteen lisäksi jakelijoiden korkeat varastotasot sekä niiden pienentäminen vuoden aikana.


AUSTRALASIA

Robitin liiketoiminta Australasia-alueella liittyy pääosin kaivosasiakassegmenttiin. Kysyntätilanne oli markkinalla hyvä, vaikka tutkimusporauksessa oli havaittavissa lievää heikkenemistä vuoden loppupuolella.

Alueen myynti kehittyi vuoden aikana positiivisesti voitettujen uusien asiakkuuksien ansiosta. Uudet asiakkuudet olivat pääosin maanalaisia kaivoksia, jotka käyttävät Top Hammer -porakalustoa. Yhtiöllä on useita potentiaalisia myyntimahdollisuuksia alueella erityisesti maanalaisiin kaivoksiin, joiden ansiosta alueen myynnin kehityksen näkymät ovat positiiviset.