Viimeksi muokattu: 11.5.2020

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat: Mikko Kuitunen (pj), Mammu Kaario sekä Anne Leskelä.

PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. VALIOKUNNAN KOKOONPANO

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntaan kuuluu 3-4 jäsentä hallituksen päätöksen mukaisesti.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei voi olla palkitsemisvaliokunnan jäsen.

2. VALIOKUNNAN TEHTÄVÄT

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on

  • toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajiensa kartoittaminen;
  • toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
  • yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu;
  • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi, sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta;
  • arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle ohjelmista ja muista kannustinjärjestelmistä, jotka perustuvat osakkeisiin tai osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin;
  • muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu;
  • palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa; sekä
  • suositella tarpeen mukaan yhtiön hallitukselle neuvonantajaa sekä tehdä ehdotuksen asiantuntijalle maksettavasta palkkiosta.

Yllämainittujen tehtävien lisäksi palkitsemisvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia palkitsemisvaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Palkitsemisvaliokunnalla on oikeus tutkia ja selvittää tehtäviinsä liittyviä tarpeellisia asioita ja käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Jos valiokunta käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia tehtäviensä hoitamisen apuna, valiokunta varmistaa, etteivät asiantuntijat ja neuvonantajat samalla toimi toimivan johdon neuvonantajina tavalla, joka voi synnyttää eturistiriitoja.

Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

3. VALIOKUNNAN KOKOUKSET

Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään kolme kertaa vuodessa, valmistellakseen hallitukselle tehtävät ehdotukset.

Palkitsemisvaliokunnan kokouksissa on tarpeen mukaan läsnä muita valiokunnan kutsumia henkilöitä.

Valiokunnan kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin hallituksen kokouksia koskevia menettelytapoja.

Valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Raportit sisältävät ainakin yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja tekemistä toimenpiteistä.

4. PALKKIO VALIOKUNTATYÖSKENTELYSTÄ

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan yhtiökokouksen hyväksymä palkkio.

5. PALKITSEMISVALIOKUNNASTA JULKISTETTAVAT SEIKAT

Yhtiö ilmoittaa vuosikertomuksessa ja internetsivuilla valiokunnan kokoonpanon, tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärän sekä jäsenten keskimääräisen osallistumisen kokouksiin (henkilökohtaisen osallistumisen tasolla) sekä selostaa valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat.