Viimeksi muokattu: 23.3.2022

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat: Mikko Kuitunen (pj), Anne Leskelä ja Eeva-Liisa Virkkunen.

HENKILÖSTÖVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. VALIOKUNNAN KOKOONPANO

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntaan kuuluu 3-4 jäsentä hallituksen päätöksen mukaisesti.

Henkilöstövaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei voi olla henkilöstövaliokunnan jäsen.

2. VALIOKUNNAN TEHTÄVÄT

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on

  • toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajiensa kartoittaminen;
  • toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
  • yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu;
  • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi, sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta;
  • arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle ohjelmista ja muista kannustinjärjestelmistä, jotka perustuvat osakkeisiin tai osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin;
  • muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu;
  • palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa; sekä
  • suositella tarpeen mukaan yhtiön hallitukselle neuvonantajaa sekä tehdä ehdotuksen asiantuntijalle maksettavasta palkkiosta.

Yllämainittujen tehtävien lisäksi henkilöstövaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia henkilöstövaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Henkilöstövaliokunnalla on oikeus tutkia ja selvittää tehtäviinsä liittyviä tarpeellisia asioita ja käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Jos valiokunta käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia tehtäviensä hoitamisen apuna, valiokunta varmistaa, etteivät asiantuntijat ja neuvonantajat samalla toimi toimivan johdon neuvonantajina tavalla, joka voi synnyttää eturistiriitoja.

Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

3. VALIOKUNNAN KOKOUKSET

Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään kolme kertaa vuodessa, valmistellakseen hallitukselle tehtävät ehdotukset.

Henkilöstövaliokunnan kokouksissa on tarpeen mukaan läsnä muita valiokunnan kutsumia henkilöitä.

Valiokunnan kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin hallituksen kokouksia koskevia menettelytapoja.

Valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Raportit sisältävät ainakin yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja tekemistä toimenpiteistä.

4. PALKKIO VALIOKUNTATYÖSKENTELYSTÄ

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan yhtiökokouksen hyväksymä palkkio.

5. VALIOKUNNASTA JULKISTETTAVAT SEIKAT

Yhtiö ilmoittaa vuosikertomuksessa ja internetsivuilla valiokunnan kokoonpanon, tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärän sekä jäsenten keskimääräisen osallistumisen kokouksiin (henkilökohtaisen osallistumisen tasolla) sekä selostaa valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat.