Viimeksi muokattu: 26.3.2019

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat: Mammu Kaario (pj), Kalle Reponen sekä Kai Seikku.

TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. TARKASTUSVALIOKUNNAN TARKOITUS

Tarkastusvaliokunnan tehtävän ja kokoonpanon määrittelee Robit Oyj:n hallitus. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Valiokunta on vastuussa hallitukselta saatujen tehtäviensä hoitamisesta. Valiokunta raportoi hallitukselle säännöllisesti työstään.
Tarkastusvaliokunta valmistelee taloudelliseen raportointiin, riskienhallintaan, tilinpäätöksiin ja osavuosikatsauksiin, tilintarkastajiin, sisäiseen tarkastukseen, verotukseen sekä lakien ja määräysten noudattamiseen liittyviä asioita. Valiokunnan erityisenä tehtävänä on täyttää hallituksen velvoite valvoa yhtiön johdon toimintaa kirjanpitoa ja taloudellista raportointia koskevissa asioissa.

Tässä tehtävässään valiokunnalla on oikeus tutkia kaikkia sen toiminta-alueeseen kuuluvia asioita ja sillä on oikeus saada kaikkea yhtiön toimintaa ja henkilöstöä koskevia tietoja ja sillä on oikeus hakea myös ulkopuolista asiantuntija-apua tehtävän täyttämiseen.

2. TARKASTUSVALIOKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhden tarkastusvaliokunnan jäsenen on oltava riippumaton henkilö, jolla on asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.
Jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

3. TARKASTUSVALIOKUNNAN TEHTÄVÄT

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

  • tilinpäätösraportoinnin prosessin seuraaminen;
  • taloudellisen raportointiprosessin valvominen;
  • yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuraaminen;
  • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien- pääpiirteistä kuvausten käsitteleminen;
  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen;
  • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arvioiminen erityisesti oheispalveluiden tarkastettavalle yhtiölle tarjoamiseen liittyen;
  • tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen hallitukselle yhtiökokousta varten;
  • yhtiön veroaseman ja verostrategian seuraaminen ja valmistelu;
  • yhtiön riskienhallinnan seuraaminen ja valmistelu, mukaan lukien operatiiviset riskit; sekä
  • muut mahdolliset hallituksen erikseen määrittelemät tehtävät.

4. KOKOUKSET

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Tarkastusvaliokunta laatii itselleen vuodeksi kerrallaan kokousaikataulun, johon sisältyvät keskeiset käsiteltävät asiat.
Kokousmateriaali jaetaan kolme työpäivää ennen kokousta.

Tarkastusvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen jäsenille. Lisäksi valiokunnan puheenjohtaja raportoi erikseen hallitukselle valiokunnan käsittelemistä keskeisistä asioista.

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä valinnaisesti yhtiön ulkopuoliset tilintarkastajat. Talousjohtaja toimii sihteerinä. Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, että toimivan johdon edustajat ovat paikalla kyseisissä kokouksissa.

5. VALIOKUNNAN TYÖN ARVIOINTI

Tarkastusvaliokunta arvioi omaa työtään kerran vuodessa itsearviointina, jonka tulokset valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle.