Viimeksi muokattu: 23.2.2023

Taloudellinen riskienhallinta

Konserni altistuu toimintojensa seurauksena erilaisille rahoitusriskeille: markkinariski (mukaan lukien valuuttariski ja rahavirran korkoriski), luottoriski ja maksuvalmiusriski. Konsernin riskienhallinnan kokonaisohjelma keskittyy tunnistamaan mahdolliset riskit, joita aiheutuu rahoitusmarkkinoilta, asiakkaiden kanssa toteutuvista liiketoimista ja maksuvalmiusvaatimuksista, ja pienentämään näitä riskejä.

Riskien tunnistaminen, arvioiminen ja pienentäminen ovat osa päivittäisiä johtamisrutiineja. Pääosin konsernin rahoitusta hoitaa Robit Oyj, mutta pienemmät investoinnit tai käyttöpääoman tarpeet voidaan rahoittaa paikallisesti.

Hallitus päättää riskien kokonaishallinnan periaatteista sekä tiettyjä alueita, kuten valuuttariskiä, korkoriskiä, luottoriskiä ja johdannaisinstrumenttien käyttöä koskevista periaatteista.

Markkinariski

Valuuttariskin herkkyysanalyysi

Seuraava taulukko havainnollistaa, miten perusvaluutan kohtuullisen mahdollinen muutos hintavaluuttaan nähden, muiden muuttujien pysyessä vakiona, vaikuttaa konsernin tulokseen ennen veroja. Kohtuullisen mahdolliseksi muutokseksi oletetaan perusvaluutan 10 %:n vahvistuminen tai heikentyminen hintavaluuttaan nähden. Muun suuruisen muutoksen vaikutuksen voi myös arvioida kohtuullisen tarkasti, koska vaikutus on lineaarinen.

31.12.2022 31.12.2021
Perusvaluutta Perusvaluutta
10 % vahvempi 10 % heikompi 10 % vahvempi 10 % heikompi
Tuhatta euroa Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma
Perusvaluutta/Hintavaluutta
EUR/USD -1 580 1 580 -814 814
EUR/AUD -4 4 7 -7
EUR/GBP -69 69 188 -188
EUR/WON -669 -669 643 -643
EUR/ZAR -376 376 -264 264
EUR/RUB 0 0 -121 121

Korkoriski

Rahavirran korkoriskiä syntyy konsernin pitkäaikaisista lainoista. Valtaosa konsernin lainoista on vaihtuvakorkoisia, mikä altistaa konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä kiinteä korkoisia lainoja. Konserninvaihtuvakorkoiset lainat ovat tilinpäätöshetkellä Euro ja Etelä-Korean Won valuuttojen määräisiä.

Korkoriskin herkkyysanalyysi

Seuraava taulukko havainnollistaa, miten korkojen kohtuullisen mahdollinen muutos, muiden muuttujien pysyessä vakiona, vaikuttaa konsernin tulokseen ennen veroja vaihtuvakorkoisten lainojen korkokustannusten muutosten seurauksena. Mikäli korkoprosentit olisivat 31.12.2022 olleet 50 korkopistettä korkeammat kaikkien muiden muuttujien pysyessä ennallaan, olisi tilikauden tulos verojen jälkeen ollut 132 tuhatta euroa pienempi. Korkoa koskeva herkkyyslaskelma on tehty siirtämällä korkokäyrää 50 korkopisteen verran. Korkopositio sisältää kaikki ulkopuoliset korolliset velat, joiden korko on vaihtuva.

31.12.2022 31.12.2022
Korko Korko
0,5 % korkeampi 0,5 % matalampi 0,5 % korkeampi 0,5 % matalampi
Tuhatta euroa Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma
Korkomuutoksen vaikutus -132 132 -152 152

Luottoriski

Luottoriskiä aiheutuu pääasiassa rahavaroista ja avoimena olevista saamisista asiakkailta. Rahavaroihin liittyvää luottoriskiä hallitaan konsernitasolla. Rahavarat säilytetään maineikkaissa pääosin pohjoismaisissa pankeissa. Kukin paikallinen yritys vastaa myyntisaamisiinsa liittyvän luottoriskin hallinnasta. Paikalliset yritykset ovat velvollisia analysoimaan jokaisen uuden asiakkaansa luottokelpoisuuden ennen kuin asiakkaalle tarjotaan tavanomaisia maksu- ja toimitusehtoja.

Ennen kuin asiakas hyväksytään, sen kyky suorittaa maksu ostotapahtumistaan arvioidaan huolellisesti analysoimalla asiakkaan tilinpäätöstä ja senhetkistä markkinatilannetta. Korkean riskin alueilla käytetään luottoriskiä pienentäviä maksutapoja, kuten rembursseja ja ennakkomaksuja. Konserni on pystynyt perimään myös merkittävästi erääntyneitä saamisia.

Maksimi luottoriski raportointipäivinä vastaa yllä mainittujen rahoitusvarojen kirjanpitoarvoja.

Konsernilla on vain yhden tyyppisiä rahoitusvaroja, joihin sovelletaan odotettua luottotappioiden mallia: myyntisaamiset tuotteiden ja huoltopalveluiden myynnistä. Vaikka rahavarat ja jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat velkasitoumukset kuuluvat myös IFRS 9: n arvonalentumistestauksiin, havaittu arvonalentumistappio ei ole merkityksellinen.

Tämän perusteella myyntisaamisten kirjanpitoarvoa vähentäviä kirjauksia taseessa oli 529 tuhatta euroa tilikauden 2022 lopussa ja 836 tuhatta euroa vuonna 2021.

Maksuvalmiusriski

Konsernin rahoitustoiminto tekee rahavirtaennusteet. Rahoitustoiminto seuraa viikoittain konsernin maksuvalmiustarpeita sen varmistamiseksi, että sillä on riittävästi rahavaroja liiketoiminnan tarpeisiin ja sitovat käyttämättömät luottolimiitit antavat kaikkina aikoina riittävästi liikkumavaraa. Konsernilla on 31.12.2022 rahavaroja tai alle vuorokaudessa käteiseksi muutettavia talletuksia yhteensä 7 688 tuhatta euroa (2021: 9 525 tuhatta euroa). Liiketoiminnan rahavirta ja likvidit varat ovat pääasialliset rahoituksen lähteet tulevaisuuden maksuille yhdessä mahdollisen uuden velan tai oman pääoman ehtoisen rahoituksen kanssa.

Konsernin vuonna 2021 nostettuun korolliseen velkaan liittyviä kovenantteja seurataan säännöllisesti. Nämä kovenantit ovat omavaraisuusaste ja nettovelan suhde EBITDA-lukuun (käyttökatteeseen). Omavaraisuusvaatimus 32,5 % ja nettovelkojen suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen 3,5 tarkasteluhetkellä 31.12.2022. Rahoitussopimuksen kovenantti korolliset nettovelat/käyttökate oli 3,2 ja täytti rahoitussopimuksen ehdot 31.12.2022.

Konsernin omavaraisuusaste 46,5 % 31.12.2022 (2021: 42,2 %) on vahva, ja konserni pystyy saamaan ulkopuolista rahoitusta, jos liiketoiminnan rahavirtaa ei kerry riittävästi. Ylimääräisiä kassavaroja ei sijoiteta aktiivisesti. Konsernin tavoitteena on sekä orgaaninen että rakenteellinen kasvu, ja kassavaroja ohjataan tähän tarkoitukseen.

Pääoman hallinta

Robitin pääoma määritellään taseen mukaiseksi omaksi pääomaksi ja lainoiksi, 31.12.2022 pääoma oli 86 827 tuhatta euroa (2021: 82 942 tuhatta euroa). Robitin pääoman hallinnan tavoitteena on pitää pääomarakenne, joka tukee sen liiketoimintaa varmistamalla toimintaolosuhteet sekä omistaja-arvon kasvattaminen tavoittelemalla kilpailukykyistä tuottoa sijoitetulle pääomalle. Pääomarakenteen tulee huomioon liiketoiminnan sekä nykyiset että tulevat tarpeet ja varmistettava kilpailukykyiset rahoituskustannukset. Robitin hallitus seuraa omavaraisuusastetta ja nettovelan suhdetta EBITDA-lukuun. Omavaraisuusaste lasketaan oikaistun oman pääoman ja saatujen ennakkomaksujen suhteena kokonaisvaroihin.

Pääomarakenteeseen voidaan vaikuttaa muun muassa osingonjaon ja osakeantien avulla. Robit pystyy tarvittaessa hankkimaan omia osakkeitaan ja laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita yhtiökokouksen antamilla valtuuksilla. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,5 % (2021: 42,2 %) ja nettovelkojen suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 3,2 vuoden 2022 lopussa.

Yhteistyö pankkien kanssa perustuu pitkäaikaisiin pankkisuhteisiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on hoitaa Robitin lainavelvoitteet kassavirran avulla. Nopean kasvun vaiheessa pääomaa voidaan hankkia sekä oman että vieraan pääoman ehdoin.