ROBIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE          27.4.2022 KLO 14.00

ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2022: LIIKEVAIHTO KASVOI HYVIN, KUSTANNUSINFLAATIO HEIKENSI KANNATTAVUUTTA

Tekstissä Q1 viittaa ajanjaksoon 1.1.-31.3.2022.
Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2021 on esitetty sulkeissa.
Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa.
Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.1.-31.3.2022 lyhyesti

 • Liikevaihto 26,3 miljoonaa euroa (23,0), muutos 14,2 %
 • EBITDA 0,9 miljoonaa euroa (1,6)
 • EBITDA 3,5 % liikevaihdosta (6,9 %)
 • EBITA -0,3 miljoonaa euroa (0,3)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) -1,9 % liikevaihdosta (0,5)
 • Katsauskauden tulos -0,8 miljoonaa euroa (0,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta -0,4 miljoonaa euroa (-1,7)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 44,1 % (45,2)
Keskeiset tunnusluvut Q1 2022 Q1 2021 Muutos% 2021
Liikevaihto, 1 000 euroa 26 302 23 023 14,2 % 100 755
EBITDA*, 1 000 euroa 922 1 578 -41,5 % 7 595
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 3,5 % 6,9 %   7,5 %
EBITA, 1 000 euroa -273 337 -181,2 % 2 920
EBITA, osuus liikevaihdosta % -1,0 % 1,5 %   2,9 %
EBIT, 1 000 euroa -492 121 -507,1 % 2 080
EBIT, osuus liikevaihdosta % -1,9 % 0,5 %   2,1 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -749 415 -280,4 % 886
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -2,8 % 1,8 %   0,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa -0,04 0,02   0,04
Oman pääoman tuotto (ROE), % -6,8 % 0,0 %   1,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,1 % 0,0 %   2,5 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1/2022 tai Q1/2021

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Robit arvioi kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla, mutta riskit kysynnän alueelliselle heikkenemiselle ovat kasvaneet. Ukrainan sota sekä voimakas kustannusinflaatio ovat lisänneet Robitin toimintaympäristön epävarmuutta.  Robit ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jotka ovat vastanneet alle 8 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tilikaudella 2021.

Kaivosteollisuuden kysyntää tukee positiivinen metallien hinnan kehitys. Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset. Taantumariskin kasvaminen erityisesti Euroopassa voi heikentää rakennusteollisuuden kysyntää. Yhtiö arvioi COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2022 aikana.

OHJEISTUS VUODELLE 2022

Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna, olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO HALONEN:

Robitin kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 14,2 prosenttia ja saavutimme Robitin historian korkeimman laskutuskuukauden maaliskuussa. Saadut tilaukset kasvoivat 21,0 prosenttia.  Kasvu jatkui vahvana erityisesti yhtiön Top Hammer -liiketoiminnassa. Kannattavuus jäi tavoitteesta. Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat meneillään.

Ensimmäisen vuosineljänneksen EBITDA oli 0,9 miljoonaa euroa (1,6). Kannattavuutta rasittivat kustannusinflaatio sekä korkealla tasolla pysyneet rahtikustannukset. Hinnankorotukset eivät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kompensoineet kohonneita kustannuksia vaan valtaosa korotusten vaikutuksesta siirtyy toiselle vuosineljännekselle.

Yhtiön kasvu jatkui vahvana Americas-alueella, jossa systemaattinen työ jakelijaverkoston kehittämisessä sekä uudet kaivosasiakkuudet toivat kasvua. Myös Asia-alueella kasvu oli hyvällä tasolla. Ukrainan sodan vaikutukset East-alueen myyntiin jäivät vähäisiksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kysyntä kaivossegmentillä jatkui hyvänä. Top Hammer -liikevaihto kasvoi 32,3 prosenttia. Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski sekä kaivos- että rakennussegmentissä. Saadut tilaukset kasvoivat molemmissa segmenteissä.

Ukrainan sodan puhkeaminen sekä sitä seurannut raaka-aine- ja energiahintojen nousu toivat haasteita toimintaympäristöön. Yhtiö pienensi maaliskuussa Venäjään liittyviä liiketoimintariskejä systemaattisesti. Yhtiö on aktiivisesti kerännyt myyntisaamisia asiakkailta, lopettanut varastotoimitukset Venäjälle, myynyt Venäjällä olevaa varastoa ja näiden toimenpiteiden kautta kotiuttanut varoja Venäjältä. Olemme seuranneet toimintamaiden asettamia pakotteita ja noudatamme niitä kaikissa tilanteissa. Yhtiö ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjälle.

Yhtiön prioriteetit vuodelle 2022 ovat kannattavuuden parantaminen, kannattava kasvu ja kassavirran vahvistaminen. Kannattavuuden vahvistamiseksi toimenpiteet suuntautuvat kolmeen avainalueeseen: hinnoittelun hallinta, hankinnan säästöhankkeet sekä korjaavat toimenpiteet heikosti kannattaville asiakkuuksille. Kriisin aiheuttamien raaka-ainehintojen nousuun reagoimme ottamalla käyttöön hintalisän asiakashinnoissa. Varauduimme myös raaka-ainehintojen nousuun ja mahdollisiin saatavuushaasteisiin kasvattamalla raaka-ainevarastoja. Päätetyt hinnankorotukset vietiin läpi vuosineljänneksen loppuun mennessä. Hankinnan säästöhankkeet etenivät suunnitellusti. Vuosineljänneksen aikana toteutimme kuljetusten kilpailutuksen sekä aloitimme muutamien uusien toimittajien sisäänajon.

Kassavirran vahvistamisessa yhtiön käyttöpääoman hallinta on avainasemassa. Parannustoimenpiteet suuntautuvat kolmeen avainalueeseen: tuotetarjoaman ja varastojen optimointi sekä maksuehtojen arvioiminen. Teemme toimenpiteitä tuotetarjoaman ja erityisesti varastoitavien nimikkeiden määrän pienentämiseksi. Pyrimme aktiivisesti suuntaamaan kysynnän kohdennetumpaan tuotetarjoamaan ja toteutamme tuotekehityshankkeita, joiden avulla kavennamme ja modularisoimme tuotetarjontaa. Vuoden toisella neljänneksellä saamme yhtiön uuden varaston ja saatavuuden hallinnan prosessit ja järjestelmät implementoitua. Luottoriskin pienentämiseksi ja kassavirran vahvistamiseksi päivitimme valikoidusti sekä asiakkaiden että toimittajien maksuehtoja.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin


Tuhatta euroa Q1 2022 Q1 2021 Muutos% 2021
Top Hammer 16 467 12 451 32,3 % 56 287
Down the Hole 9 835 10 571 -7,0 % 44 468
Yhteensä 26 302 23 023 14,2 % 100 755

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 26,3 miljoonaa euroa (23,0). Nousua vertailukauteen oli 14,2 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 13,0 prosenttia.

Top Hammer -liiketoiminta kasvoi 32,3 prosenttia, ja katsauskauden liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa (12,5). Top Hammer -liiketoiminnan kasvua edesauttoi viime vuonna tehdyt investoinnit tuotantokapasiteetin nostoon. Toimituskyky parani, vaikka rahtimarkkina oli edelleen haastava.

Down the Hole -liiketoiminta laski 7,0 prosenttia, ja katsauskauden liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa (10,6). Down the Hole -liiketoiminta kasvoi Pohjois-Amerikassa, mutta laski huomattavasti East- ja tietyillä EMEA-alueen markkinoilla.


Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q1 2022 Q1 2021 Muutos% 2021
EMEA 10 752 10 766 -0,1 % 45 298
Americas 6 602 3 708 78,0 % 19 960
Asia 2 852 2 373 20,2 % 10 771
Australasia 3 308 3 202 3,3 % 14 001
East 2 789 2 972 -6,2 % 10 725
Yhteensä 26 302 23 023 14,2 % 100 755

Yhtiön vahva kasvu Americas-alueella jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 78,0 prosenttia ja oli 6,6 miljoonaa euroa (3,7). Hyvä kasvu jatkui myös Asia-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia. EMEA-alueella kehitystä vertailukauteen nähden ei tapahtunut. Australasian myynti jatkoi 3,3 prosentin kasvu-uralla. East-alueen liikevaihto laski hieman vahvasta vertailukaudesta. Ukrainan sodan vaikutus liikevaihtoon oli vähäinen.


KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

  Q1 2022 Q1 2021 Muutos% 2021
EBITDA, 1 000 euroa 922 1 578 -41,5 % 7 595
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 3,5 % 6,9 %   7,5 %
EBIT, 1 000 euroa -492 121 -507,1 % 2 080
EBIT, osuus liikevaihdosta % -1,9 % 0,5 %   2,1 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -749 415 -280,4 % 886
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -2,8 % 1,8 %   0,9 %

Yhtiön katsauskauden kannattavuus laski selvästi. Katsauskauden EBITDA oli 0,9 miljoonaa euroa (1,6). EBITDA:n osuus liikevaihdosta ei ollut tyydyttävällä tasolla ollen 3,5 prosenttia (6,9). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli -0,5 miljoonaa euroa (0,1). Liiketulos oli -2,8 prosenttia (1,8) katsauskauden liikevaihdosta.

Liikevoiton heikentyminen johtui pääosin kohonneista materiaali- ja rahtikuluista. Yhtiö jatkaa systemaattista työtä kannattavuuden parantamiseksi materiaalikustannussäästöhankkeiden sekä tarkemman hinnoittelun kautta. Näiden hankkeiden vaikutukset realisoituvat pääosin tämän vuoden aikana.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (0,2), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten 0,0 miljoonaa euroa (0,5). Katsauskauden tulos oli -0,7 miljoonaa euroa (0,4).


RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q1 2022 Q1 2021 2021
Liiketoiminnan nettorahavirrat      
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 755 1 675 7 826
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 33 -1 161 -2 785
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -393 -1 714 -4 174
       
Investointien nettorahavirta -434 -795 -3 885
       
Rahoituksen nettorahavirta -1 492 374 3 091
       
Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) -2 319 -2 135 -4 968
Rahavarat tilikauden alussa 9 525 14 339 14 339
Valuuttakurssierot rahavaroista -21 148 154
Rahavarat tilikauden lopussa 7 185 12 352 9 525

Katsauskauden konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia oli 0,8 miljoonaa euroa (1,7). Liiketoiminnan nettorahavirta parani ollen -0,4 miljoonaa euroa (-1,7). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -0,7 miljoonaa euroa
(-2,8). Käyttöpääoman muutokseen negatiivisesti vaikutti ostovelkojen pieneneminen 2,3 miljoonaa eurolla ja vaihto-omaisuuden kasvu 1,6 miljoonalla eurolla. Myynti- ja muiden saamisten pieneneminen vaikutti kassavirtaan positiivisesti 3,2 miljoonaa euroa.

Investointien nettorahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,8). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,8). Investointien osuus liikevaihdosta oli 1,6 prosenttia (3,5). Investoinnit kohdistuivat pääosin viime vuonna aloitettuihin investointeihin yhtiön Etelä-Korean tehtaaseen. Investoinneilla vastataan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun.

Rahoituksen nettorahavirta oli -1,5 miljoonaa euroa (0,4). Lainojen nettomuutokset olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,9). Lainojen nettomuutos johtui investointien rahoituksesta. Luotollisten tilien muutos oli -1,4 miljoonaa euroa (3,3) Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,5).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,5). Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.


TALOUDELLINEN ASEMA

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Rahavarat, tuhatta euroa 7 185 12 352 9 525
Korolliset velat, tuhatta euroa 40 184 36 331 41 522
joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 9 046 10 986 10 500
Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 32 999 23 979 31 996
Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 4 123 364 2 738
Velkaantumisaste, % 66,3 % 49,3 % 65,1 %
Omavaraisuusaste, % 44,1 % 45,2 % 42,2 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 40,2 miljoonaa euroa (36,3), joista 7,5 miljoonaa euroa (6,4) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 7,2 miljoonaa euroa (12,4). Korolliset nettovelat olivat 33,0 miljoonaa euroa (24,0) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta 25,5 miljoonaa euroa (17,6).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 49,8 miljoonaa euroa (48,6). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia (45,2) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 66,3 prosenttia (49,3).


HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 7 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 271 (264). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 73 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Robit Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja yhtiön hallitus sopivat, että Tommi Lehtonen jättää tehtävänsä yhtiön johdossa 15.3.2022. Yhtiön hallitus nimitti Arto Halosen toimitusjohtajaksi 15.3.2022 lähtien. Hän on toiminut yhtiössä talousjohtajan ja operatiivisen johtajan tehtävissä maaliskuusta 2020 lähtien.

Ville Peltonen nimitettiin Robit Oyj:n Interim CFO:ksi 16.3.2022. Hän aloitti yhtiössä Group controller -tittelillä tammikuussa 2020 vastaten muun muassa yhtiön taloushallinnosta ja Robitin konsernin raportoinnista.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa Arto Halonen (CEO), George Apostolopoulos (VP Global Sales), Adam Baker (VP Down the Hole), Jorge Leal (VP Top Hammer), Ville Peltonen (Interim CFO), Ville Pohja (VP Geotechnical) ja Jaana Rinne (Group HR Director).


TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosenttia vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

  Pitkän aikavälin tavoite 2020 2021 Q1 2022
Liikevaihdon kasvu, p.a. 15 % 6,0 % 10,0 % 14,2 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 5,6 % 7,5 % 3,5 %


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2022 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2021 ja päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Eeva-Liisa Virkkunen ja Markku Teräsvasara.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2022. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.


OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.3.2022 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 338. Osakevaihto oli tammi-maaliskuussa 916 927 osaketta (2 538 843).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 88 464 (0,42 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2022 oli 66,4 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 3,15 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 4,55 euroa ja alin kurssi 2,77 euroa.


RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa riskin yhtiön liiketoiminnalle. Ukrainan sota ja Venäjää kohtaan asetetut pakotteet vaikuttavat liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, jotka vastaavat alle 8 prosenttia yhtiön myynnistä tilikaudella 2021. Kriisi on aiheuttanut myös raaka-aineiden hinnoissa merkittävää nousua, joihin Robit on reagoinut ottamalla käyttöön hintalisän asiakashinnoissa. Lisäksi pakotteiden vaikutukset Venäjän maksuliikenteen sujuvuuteen aiheuttavat riskin yhtiön kassavirtaan ja kassan hallintaan. Robit noudattaa kaikkia asetettuja pakotteita ja seuraa tilannetta jatkuvasti.

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle. Vaikutukset Robitin toimintaan ovat enää rajalliset ja kohdistuvat yksittäisiin maihin tai alueisiin. Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, tietojärjestelmien toimivuus, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.


MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Yhtiö tiedotti 20.1.2022 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytettiin yhtiökokouskutsuun. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimivat puheenjohtajana Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, OP Yrityspankki Oyj:n omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Robit Oyj:n hallitus päätti 15.2.2022 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet sekä tarjota heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2022 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2023–2024. Osakeohjelman mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2022 perustuu yhtiön ennalta määrittämään liiketoiminnan nettorahavirtatavoitteeseen vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2023–2024 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2023 ja 2024 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2025. Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu noin 30 avainhenkilöä, johtoryhmän jäsentä sekä korkean potentiaalin työntekijää. 

Robit julkaisi 15.2.2022 tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2021.

Yhtiö kutsui 15.2.2022 Robit Oyj:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2022.

Robit tiedotti 25.2.2022, että yhtiön vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.

Robit Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja Robit Oyj:n hallitus sopivat yhdessä, että Lehtonen jättää tehtävänsä yhtiön johdossa 15.3.2022. Yhtiön hallitus nimitti Arto Halosen toimitusjohtajaksi 15.3.2022 lähtien.
Ville Peltonen nimitettiin Robit Oyj:n Interim CFO:ksi 16.3.2022.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2022. Robit tiedotti yhtiökokouksen päätöksistä erillisellä pörssitiedotteella 22.3.2022.

Robit julkaisi 22.3.2022 yhtiön hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset. Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sjöholmin ja varapuheenjohtajaksi Anne Leskelän sekä jäsenet henkilöstövaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan.

Robit Oyj tiedotti 24.3.2022, että yhtiön hallitus on päättänyt kasvattaa 15.2.2022 päätetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2022–2024 maksimikokoa 180 000 osakkeesta 240 000 osakkeeseen. Maksimikoon muutos johtuu Robit Oyj:n toimitusjohtajavaihdoksesta. Muita muutoksia ohjelmaan ei päätetty tehdä. Ohjelmasta on aiemmin tiedotettu pörssitiedotteella 15.2.2022. Osakepalkkio-ohjelma 2022–2024 on päätetyn muutoksen jälkeen mitoitettu siten, että kaikkien yhtiössä voimassa olevien osakeohjelmien myötä tapahtuvan osakeluovutuksen suhteellinen osuus pysyy alle neljän prosentin yhtiön kaikista osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Lempäälässä 27.4.2022

Robit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:  

Robit Oyj  
Arto Halonen, toimitusjohtaja  
+358 400 280 717  
arto.halonen@robitgroup.com  

Ville Peltonen, Interim Talousjohtaja
+358 40 7599 142
ville.peltonen@robitgroup.com

  
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet  

www.robitgroup.com  

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
EUR tuhatta 1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.12.2021
Liikevaihto 26 302 23 023 100 755
Liiketoiminnan muut tuotot 1 550 480 1 690
Materiaalit ja palvelut* -17 980 -14 872 -65 699
Henkilöstökulut -4 267 -3 953 -16 280
Poistot ja arvonalentumiset -1 414 -1 457 -5 514
Liiketoiminnan muut kulut* -4 683 -3 101 -12 871
EBIT (Liikevoitto/-tappio) -492 121 2 080
       
Rahoitustuotot ja -kulut      
Korko- ja rahoitustuotot 422 585 924
Korko- ja rahoituskulut -832 -388 -2 253
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -410 197 -1 329
       
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja -901 318 751
       
Verot      
Tulovero 1 -31 -333
Laskennallisten verojen muutos 151 129 468
Tuloverot 152 98 135
Katsauskauden tulos -749 415 886
       
Tilikauden tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille -845 360 843
Määräysvallattomille omistajille** 96 55 44
  -749 415 886
       
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset 241 45
Muuntoerot*** 882 976 1 003
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 123 976 1 048
Tilikauden laaja tulos yhteensä 374 1 337 1 934
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille 312 1 392 1 892
Määräysvallattomille omistajille 61 -55 42
Konsernin laaja tulos 374 1 337 1 934
       
Osakekohtainen tulos      
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,04 0,02 0,04

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.
**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista
*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE      
       
EUR tuhatta 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 5 450 5 412 5 487
Muut aineettomat hyödykkeet 2 453 3 564 2 695
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26 884 25 021 27 396
Lainasaamiset 287 320 287
Muut saamiset 0 3 0
Johdannaiset 358 0 56
Laskennalliset verosaamiset 2 110 1 698 1 926
Pitkäaikaiset varat yhteensä 37 543 36 017 37 847
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 45 871 38 115 43 538
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 109 21 059 25 337
Lainasaamiset 88 129 100
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 207 84 57
Rahavarat 7 185 12 352 9 525
Lyhytaikaiset varat yhteensä 76 460 71 740 78 557
Varat yhteensä 114 003 107 757 116 403
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Osakepääoma 705 705 705
Ylikurssirahasto 202 202 202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 570 82 570
Muuntoerot -946 -1 822 -1 793
Arvonmuutosrahasto 286 45
Kertyneet voittovarat -32 859 -33 701 -33 738
Tilikauden voitto/tappio -845 361 843
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 49 114 48 315 48 833
Määräysvallattomien omistajien osuus* 411 306 281
Oma pääoma yhteensä 49 525 48 621 49 114
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat 25 502 20 229 25 209
Vuokrasopimusvelat 5 636 5 116 5 813
Laskennalliset verovelat 705 847 694
Henkilöstövelvoitteet 768 658 725
Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 611 26 850 32 441
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat 7 187 9 699 8 619
Vuokrasopimusvelat 1 859 1 288 1 881
Ennakkosaamiset 1 515 210 771
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 98 87 259
Ostovelat ja muut velat 21 163 20 913 23 278
Muut varaukset 45 91 40
Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 867 32 287 34 848
Velat yhteensä 64 478 59 136 67 289
       
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 114 003 107 757 116 403

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

     
Tuhatta euroa  1–3/2022  1–3/2021 2021
Liiketoiminnan rahavirrat      
Voitto ennen veroja -901 318 751
Oikaisut:      
Poistot ja arvonalentumiset 1 414 1 457 5 514
Rahoitustuotot ja -kulut 413 -198 1 329
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 13 -11 -178
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) -23 -1 -144
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät -161 109 553
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 755 1 675 7 826
       
Käyttöpääoman muutos      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) 3 199 -1 663 -6 452
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -1 610 -2 392 -8 187
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -2 310 1 219 4 028
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 33 -1 161 -2 785
       
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -132 -320 -1 046
Saadut korot ja muut rahoituskulut 0 0 22
Maksetut verot -295 -233 -365
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -393 -1 714 -4 174
       
Investointien rahavirrat      
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -374 -792 -4 169
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -46 -18 -124
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 31 5 279
Lainasaamisten takaisinmaksut -45 9 129
Investointien nettorahavirta -434 -795 -3 885
       
Rahoituksen rahavirrat      
Osingonmaksu* -9
Pitkäaikaisten lainojen muutokset 322 940 5 385
Luotollisten tilien muutos -1 385 -103 -478
Vuokravelkojen maksut -430 -463 -1 807
Rahoituksen nettorahavirta 1 492 374 3 091
       
Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -2 319 -2 135 -4 968
Rahavarat tilikauden alussa 9 525 14 339 14 339
Valuuttakurssierot rahavaroista -21 148 154
Rahavarat tilikauden lopussa 7 185 12 352 9 525
           

*Robit SA vähemmistöomistajana olevalle säätiölle sopimuksen mukaisesti maksettu osinko

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA              
A= Osakepääoma                  
B = Ylikurssirahasto                  
C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto                  
D = Kertynyt muuntoero                  
E = Arvonmuutosrahasto                  
F = Kertyneet voittovarat                  
G = Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma                  
H = Määräysvallattomien omistajien osuus                  
I = Oma pääoma yhteensä                  
EUR Tuhatta A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2021 705 202 82 570 -2 798   -33 690     46 989
Katsastuskauden tulos           361 361  55  415
Muut laajan tuloksen erät                  
Muuntoerot       976   976      976
Laaja tulos       976   361 361  55  1 391
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille           -11     -11
Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa               251 251
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa           -11   251  240
                   
Oma pääoma 31.3.2021 705 202 82 570 -1 822   -33 340 361  306  48 621
                   
EUR Tuhatta A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2022 705 202 82 570 -1 793 45 -32 846 48 883 281 49 114
Katsastuskauden tulos           -845 -845 96 -749
Muut laajan tuloksen erät                  
Rahavirran suojaukset         241   241   241
Muuntoerot       847     847 34 882
Laaja tulos       847 241 -845 244 130 374
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille           -13 -13   -13
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa           -13 -13 0 -13
Oma pääoma 31.3.2022 705 202 82 570 -946 286 -33 704 49 113 411 49 525LIITETIEDOT

Sisältö

 1. Laatimisperiaatteet
 2. Tunnusluvut ja laskentakaavat
 3. Liikevaihdon jaottelu
 4. Rahoitusjärjestelyt
 5. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä
 6. Annetut takaukset
 7. Yrityshankinnat
 8. Johdannaiset


1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‘Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q1 2022 Q1 2021 2021
Liikevaihto, 1000 euroa 26 302 23 023 100 755
EBIT, 1000 euroa -492 121 2 080
EBIT, osuus liikevaihdosta % -1,9 % 0,5 % 2,1 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,04 0,02 0,04
Oman pääoman tuotto (ROE) % -6,8 % 0,0 % 1,8 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -2,1 % 0,0 % 2,5 %
Omavaraisuusaste % 44,1 % 45,2 % 42,2 %
Nettovelkaantumisaste % 66,3 % 49,3 % 65,1 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 420 809 4 293
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 1,6 % 3,5 % 4,3 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 091 436 21 058 936 21 091 436
Omat osakkeet (konsernin hallussa) 88 464 120 964 88 464
Osuus äänistä / osakkeista % 0,42 % 0,57 % 0,42 %


2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA

 

         
EUR tuhatta  Q1 2022  Q1 2021  2021    
EBIT (Liikevoitto) -492 121 2 080    
Poistot ja arvonalentumiset 1 414 1 457 5 514    
EBITDA (Käyttökate) 922 1 578 7 595    
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 0 0    
Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 922 1 578 7 595    
           
EBIT (Liikevoitto) -492 121 2 080    
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 219 216 859    
EBITA -273 337 2 940    
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 0 0    
Vertailukelpoinen EBITA -273 337 2 940    
           


2.3. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA
EBIT + poistot ja arvonalentumiset
 
EBITA
EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot
 
Nettokäyttöpääoma
varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat
 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa  
tilikauden voitto (tappio)  
osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)  
 
Oman pääoman tuotto (ROE), %
tilikauden voitto (tappio) x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)
 
Korolliset nettovelat
lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit  
 
Omavaraisuusaste, %
oma pääoma x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot
 
Nettovelkaantumisaste, %
korolliset nettovelat x 100
oma pääoma


3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO         
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin  
Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 Muutos % 1.1.-31.12.2021
Top Hammer 16 467 12 451 32,3 % 56 287
Down the Hole 9 835 10 571 -7,0 % 44 468
Yhteensä 26 302 23 023 14,2 % 100 755
         
Liikevaihto markkina-alueittain        
Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 Muutos % 1.1.-31.12.2021
EMEA 10 752 10 766 -0,1 % 45 298
Americas 6 602 3 708 78,0 % 19 960
Asia 2 852 2 373 20,2 % 10 771
Australasia 3 308 3 202 3,3 % 14 001
East 2 789 2 972 -6,2 % 10 725
Yhteensä 26 302 23 023 14,2 % 100 755
           


4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 7,2 miljoonaa euroa 31.3.2022. Lisäksi yhtiöllä on 8.6.2021 solmitusta 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen nostamatta 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön riittävä likvideetti on turvattu rahavarojen ja nostamatta oleman lainan kautta.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan neljännesvuosittain.

Robit Oyj:n rahoitussopimuksen kovenantti korolliset nettovelat/käyttökate ei ole täyttänyt rahoitussopimuksen ehtoja 31.3.2022. Yhtiö on saanut päärahoittajaltaan suostumuksen kovenantin rikkoutumiselle 24.3.2022. 

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT
Tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset lainat      
Lainat rahoituslaitoksilta 25 497 20 080 25 182
Muut lainat 12 12 27
Vuokravelat 5 629 5 253 5 813
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 31 138 25 345 31 022
       
Lyhytaikaiset lainat      
Lainat rahoituslainoksilta 5 175 5 835 5 187
Muut lainat 0 0 170
Luotolliset tilit 1 877 3 636 3 262
Vuokravelat 1 994 1 515 1 881
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 9 046 10 986 10 500
       
Lainat yhteensä 40 184 36 331 41 522

5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ

 

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Hankintameno kauden alussa 53 794 47 323 47 323
Lisäykset 508 926 6 644
Vähennykset -40 -16 -282
Erien väliset siirrot 0   -533
Valuuttakurssierot 1 638 890 644
Hankintameno kauden lopussa 55 900 49 124 53 794
       
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -26 398 -22 682 -22 682
Poistot -1 083 -1 073 -3 902
Vähennykset 33 62 227
Erien väliset siirrot -57   289
Valuuttakurssierot -1 511 -410 -330
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa  -29 016 -24 103 -26 398
Kirjanpitoarvo kauden alussa 27 396 24 642 24 642
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 26 884 25 021 27 396

6. ANNETUT TAKAUKSET

 

     
Tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 48 201 47 828 48 205
Muut takausvastuut 49 1 121 80
Yhteensä 48 250 48 948 48 285


7. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.


8. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät nettovaluuttapositiot, jotka voidaan ennustaa ajan, volyymin ja korkoriskin osalta.

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia.

Yhtiö on 8.6.2021 solminut 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja tähän liittyen solminut 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen korkokatolla suojatakseen osan altistumisestaan ​​vaihteleville koroille. Koronvaihtosopimuksen alkamispäivämäärä on 30.6.2023 ja päättymispäivä 30.6.2026. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa IFRS 9: n mukaisesti. Tämä johtaa tehokkaasti siihen, että suojatun vaihtuvakorkoisen lainan korkokulut kirjataan kiinteällä korolla.

Yhtiön pääasiallinen korkoriski syntyy pitkäaikaisista lainoista, joiden korot vaihtelevat ja jotka altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernin politiikkana on käyttää tarvittaessa koronvaihtosopimusta vaihtuvasta kiinteään.

Korkojohdannaiset      
Tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 10 000 10 000
Käypä arvo 358 56

Liite