ROBIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE          9.8.2022 KLO 11.00

ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022: LIIKEVAIHTO UUTEEN ENNÄTYKSEEN, KANNATTAVUUS PARANI 


Tekstissä katsauskaudella viitataan ajalle 1.4.–30.6.2022 (Q2) ja H1 viittaa ajanjaksoon 1.1.–30.6.2022. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2021 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.4.–30.6.2022 lyhyesti

 • Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (25,1), kasvua 23,7 prosenttia
 • EBITDA 4,1 miljoonaa euroa (1,9)
 • EBITDA 13,1 % liikevaihdosta (7,4 %)
 • EBITA 2,8 miljoonaa euroa (0,7)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 8,4 % liikevaihdosta (1,8 %)
 • Katsauskauden tulos 2,1 miljoonaa euroa (-0,2)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 1,4 miljoonaa euroa (-2,4)

1.1.–30.6.2022 lyhyesti

 • Liikevaihto 57,3 miljoonaa euroa (48,1), kasvua 19,2 prosenttia
 • EBITDA 5,0 miljoonaa euroa (3,4)
 • EBITDA 8,7 % liikevaihdosta (7,2 %)
 • EBITA 2,6 miljoonaa euroa (1,0)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 3,7 % liikevaihdosta (1,2)
 • Katsauskauden tulos 1,3 miljoonaa euroa (0,2)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 1,0 miljoonaa euroa (-4,1)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 45,7 prosenttia (44,2)
Keskeiset tunnusluvut Q2 2022 Q2 2021 Muutos% H1 2022 H1 2021 Muutos% 2021
Liikevaihto, 1 000 euroa 31 025 25 088 23,7 % 57 328 48 110 19,2 % 100 755
EBITDA*, 1 000 euroa 4 062 1 864 118,0 % 4 984 3 441 44,8 % 7 595
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13,1 % 7,4 %   8,7 % 7,2 %   7,5 %
EBITA, 1 000 euroa 2 844 678 319,5 % 2 571 1 015 153,4 % 2 940
EBITA, osuus liikevaihdosta % 9,2 % 2,7 %   4,5 % 2,1 %   2,9 %
EBIT, 1 000 euroa 2 619 462 466,6 % 2 127 583 264,9 % 2 080
EBIT, osuus liikevaihdosta % 8,4 % 1,8 %   3,7 % 1,2 %   2,1 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 2 082 -191 1 188,3 % 1 333 224 495,0 % 886
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 6,7 % -0,8 %   2,3 % 0,5 %   0,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa 0,09 -0,01   0,05 0,01   0,04
Oman pääoman tuotto (ROE), %**       4,5 % 0,5 %   1,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %**       4,2 % 1,5 %   2,5 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä H1/2022 tai H1/2021
**Laskentatapaa korjattu vastaamaan määriteltyä tunnuslukukaavaa

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Robit arvioi globaalin kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän loppuvuoden 2022 nykyisellä tasolla tunnistetut riskitekijät huomioon ottaen. Yhtiö on tunnistanut globaalit tekijät kuten Ukrainan sodan, raaka-aineiden ja logistiikan kustannusinflaation sekä potentiaalisen globaalin suhdannekehityksen heikkenemisen. Niiden ei uskota vaikuttavan merkittävästi yhtiön toimintaan vuonna 2022.  Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset. Yleinen talousnäkymien heikkeneminen ja korkea kustannusinflaatio saattaa aiheuttaa rakennusprojektien lykkäyksiä. Robit ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jotka ovat vastanneet alle 8 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tilikaudella 2021. Yhtiö pyrkii korvaamaan tämä liikevaihdon muilta globaaleilta markkinoilta.

OHJEISTUS VUODELLE 2022

Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna, olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO HALONEN:

Robitin toinen vuosineljännes oli ennätysvahva sekä kasvun että kannattavuuden suhteen. Vuoden toisella neljänneksellä rikoimme ensimmäistä kertaa 30 miljoonan euron rajan liikevaihdossa, liikevaihdon ollessa 31,0 miljoonaa euroa (25,1). Saadut tilaukset olivat 26,4 miljoonaa euroa (26,5). Yhtiön kannattavuus parantui vertailukaudesta. EBITDA oli 4,1 miljoonaa euroa (1,9) ja kasvoi 118,0 prosenttia vertailukauteen. Merkittävä asia vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli etenemisemme myös kohti asettamiamme vastuullisuustavoitteita. Saavutimme selkeän parannuksen Robitin päästöintensiteetissä.

Yhtiö on määrittänyt tärkeimmiksi tavoitteikseen vuodelle 2022 kannattavuuden parantamisen, kannattavan kasvun ja kassavirran vahvistamisen. Onnistuimme hyvin näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Kannattavuuden vahvistamiseksi toimenpiteet suuntautuvat kolmeen avainalueeseen: hinnoittelun hallintaan, hankinnan säästöhankkeisiin sekä korjaaviin toimenpiteisiin heikosti kannattaville asiakkuuksille. Saimme siirrettyä kustannusnousut hintoihin, toteutimme merkittävässä hankintakategoriassa kilpailutuksen ja veimme eteenpäin muita hankinnan säästöhankkeita.

Toisen vuosineljänneksen kasvu oli vahvaa molemmissa liiketoimintayksiköissä. Molemmat sekä Top Hammer että Down the Hole liiketoimintayksiköt kasvoivat 23,7 % vertailukauteen nähden. Saimme vuosineljänneksen aikana vietyä loppuun Top Hammer liiketoiminnan investointiohjelman. Top Hammer kapasiteettimme on lisääntynyt merkittävästi ja kykenemme vastaamaan liiketoiminnan kasvuun myös jatkossa. Kasvoimme myös kaikilla markkina-alueilla. Kasvu oli vahvinta East-alueella, jossa toimitimme olemassa olevaa tilauskantaa. Emme toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, joten vuoden toisella vuosipuoliskolla myynti näistä maista tulee merkittävästi vähentymään. Terävöitimme katsauskauden aikana kasvuhankkeiden implementointia turvaamaan kasvun jatkumisen huolimatta Ukrainan sodan aiheuttamista vaikutuksista. 

Yhtiön liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta parantui vuosineljänneksellä vahvan kannattavuuden myötä. Kassavirran edelleen vahvistamisessa avainasemassa ovat yhtiön käyttöpääoman ja erityisesti varastojen hallinta.  Käyttöpääomassa ei ollut merkittävää parannusta vuoden toisella vuosineljänneksellä. Implementoimme vuosineljänneksen aikana optimoidut varastonhallinnan parametrit ja teimme toimenpiteitä toimitusaikojen lyhentämiseksi. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vuoden toisella puoliskolla.

VASTUULLISUUS

Tapaturmien taajuus kehittyi katsauskaudella negatiivisesti ja toimenpiteitä turvallisuuden eteen on entisestään lisätty. Tehtaillamme tehdään jatkuvaa työtä turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi ja turvallisuushavaintojen raportointiin on otettu käyttöön uusi helppokäyttöinen työkalu. Päästöintensiteetin osalta on saavutettu selkeää parannusta ja vastuullisen toimitusketjun osalta pääsimme tavoitteeseemme.

  Päästöintensiteetti Jäte Konsultoivat myyntitunnit vuodessa Tapaturmataajuus Vastuulliset toimittajat Vastuulliset jakelijat
06/2022 -21,3 % 88 % 362 h 4,1 92 % 76 %
12/2021 -0,5 % 87 % 921 h 2,1 79 % 38 %
Target -50,0 % >90 % >1000 h 0,0 >90 % >90 %

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroa Q2 2022 Q2 2021 Muutos% H1 2022 H1 2021 Muutos% 2021
Top Hammer 17 126 13 848 23,7 % 33 594 26 299 27,7 % 56 287
Down the Hole 13 899 11 239 23,7 % 23 734 21 811 8,8 % 44 468
Yhteensä 31 025 25 088 23,7 % 57 328 48 110 19,2 % 100 755

Konsernin liikevaihto vuoden toisella vuosineljänneksellä oli 31,0 miljoonaa euroa (25,1). Kasvua vertailukauteen oli 23,7 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 17,4 prosenttia.

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 57,3 miljoonaa euroa (48,1). Kasvua vertailukauteen oli 19,2 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 15,5 prosenttia.

Top Hammer -liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua toisella vuosineljänneksellä ja kasvua oli 23,7 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Top Hammer -liikevaihto kasvoi 27,7 prosenttia liikevaihdon päätyessä 33,6 miljoonaan euroon (26,3). Viime vuonna tehdyt investoinnit tuotantokapasiteettiin jatkoivat toimituskyvyn parantamista ja mahdollistavat vahvan kasvun myös jatkossa.

Down the Hole -liiketoiminta kasvoi myös vahvasti toisella vuosineljänneksellä 23,7 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi hyvin 8,8 prosenttia liikevaihdon ollessa 23,7 miljoonaa euroa. Kasvu oli merkittävää erityisesti Pohjois-Amerikassa. Myös East-alueen myynti kehittyi vahvasti Geotechnical-markkinasegmentin myynnin vetämänä.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q2 2022 Q2 2021 Muutos% H1 2022 H1 2021 Muutos% 2021
EMEA 13 154 11 810 11,4 % 23 906 22 576 5,9 % 45 298
Americas 6 658 4 566 45,8 % 13 260 8 274 60,3 % 19 960
Asia 3 231 2 643 22,2 % 6 083 5 016 21,3 % 10 771
Australasia 3 686 3 590 2,7 % 6 994 6 792 3,0 % 14 001
East 4 296 2 479 73,3 % 7 085 5 451 30,0 % 10 725
Yhteensä 31 025 25 088 23,7 % 57 328 48 110 19,2 % 100 755

Yhtiön kasvu oli vuoden toisella vuosineljänneksellä vahvaa Americas- ja Asia-alueilla. Americas-alueella myynti kasvoi erityisesti Pohjois-Amerikassa. East-alueella toisen vuosineljänneksen myynti kasvoi vahvasti 73,3 prosenttia, kun raportointikaudelle kohdistui merkittävä määrä toimituksia vanhasta tilauskannasta asiakkaille, jotka eivät ole pakotelistalla. Australiassa myynti kasvoi 2,7 prosenttia katsauskaudella. EMEA-alueella palattiin kasvu-uralle ja myynti kasvoi hyvin vuoden toisella vuosineljänneksellä 11,4 prosenttia.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikki markkina-alueet kasvoivat. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi merkittävästi 60,3 prosenttia markkinakysynnän pysyessä hyvänä. Myös Asia- ja East-alueet kasvoivat vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla saavuttaen yli 20 prosentin kasvun. Australasia- ja EMEA-alueet kasvoivat katsauskaudella.

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

Tuhatta euroa Q2 2022 Q2 2021 Muutos% H1 2022 H1 2021 Muutos% 2021
EBITDA, 1 000 euroa 4 062 1 864 118,0 % 4 984 3 441 44,8 % 7 595
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13,1 % 7,4 %   8,7 % 7,2 %   7,5 %
EBIT, 1 000 euroa 2 619 462 466,6 % 2 127 583 264,9 % 2 080
EBIT, osuus liikevaihdosta % 8,4 % 1,8 %   3,7 % 1,2 %   2,1 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 2 082 -191 1 188,3 % 1 333 224 495,0 % 886
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 6,7 % -0,8 %   2,3 % 0,5 %   0,9 %

Yhtiön katsauskauden kannattavuus parani merkittävästi. Vuoden toisen vuosineljänneksen EBITDA oli 4,1 miljoonaa euroa (1,9). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli strategian mukaisella tasolla ollen 13,1 prosenttia (7,4 %). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 2,6 miljoonaa euroa (0,5). Liiketulos oli 8,4 prosenttia (1,8 %) katsauskauden liikevaihdosta.

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon EBITDA oli 5,0 miljoonaa euroa (3,4). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 8,7 prosenttia (7,2 %). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 2,1 miljoonaa euroa (0,6). Liiketulos oli 3,7 prosenttia (1,2 %) katsauskauden liikevaihdosta.

Parantunutta liikevoittoa tukivat vahvasti kasvanut myynti sekä tarkempi hinnoittelu. Yhtiön kannattavuuden parannustoimenpiteet etenivät systemaattisesti katsauskaudella ja tulokset realisoituivat vuoden toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuuden positiiviseen kehitykseen vaikutti myös kiinteiden kustannusten onnistunut hallinta.

Vuoden toisen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,5 miljoonaa euroa (-0,9), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten -0,1 miljoonaa euroa (-0,5). Vuosineljänneksen tulos parantui ollen 2,1 miljoonaa euroa (-0,2).

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 miljoonaa euroa (-0,7), josta korkokulujen osuus oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,6) ja valuuttakurssimuutosten -0,2 miljoonaa euroa (0,0). Katsauskauden tulos parantui ollen 1,3 miljoonaa euroa (0,2).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 2021
Liiketoiminnan nettorahavirrat          
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 4 827 1 934 5 581 3 609 7 826
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 1 739 -2 110 1 772 -3 271 -2 785
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 1 440 -2 370 1 047 -4 084 -4 174
Investointien nettorahavirta -371 -492 -805 -1 287 -3 885
Rahoituksen nettorahavirta -1 617 -82 -3 111 292 3 091
Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) -549 -2 944 -2 869 -5 078 -4 968
Rahavarat tilikauden alussa 7 185 12 352 9 525 14 339 14 339
Valuuttakurssierot rahavaroista 443 -37 422 111 154
Rahavarat tilikauden lopussa 7 079 9 372 7 079 9 372 9 525

Vuoden toisen vuosineljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia parani ollen 4,8 miljoonaa euroa (1,9). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (-2,4). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -2,8 miljoonaa euroa (-4,0). Käyttöpääoman muutokseen vaikutti lievästi positiivisesti ostovelkojen kasvu 0,2 miljoonaa eurolla. Myynti- ja muiden saamisten kasvu vaikutti kassavirtaan negatiivisesti 2,4 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden kasvu 0,6 miljoonaa euroa. Kasvanut laskutus nosti myyntisaamisten määrää.

Vuoden toisen vuosineljänneksen investointien nettorahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,5). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6). Investointien osuus liikevaihdosta oli 1,4 prosenttia (2,3). Investoinnit kohdistuivat pääosin yhtiön Etelä-Korean ja Lempäälän tehtaisiin. Investoinneilla pyritään vastaamaan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun.

Vuoden toisen vuosineljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,1). Lainojen nettomuutokset olivat -1,9 miljoonaa euroa (4,0). Luotollisten tilien muutos oli 0,8 miljoonaa euroa (-3,6). Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,4). Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

TALOUDELLINEN ASEMA

  30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Rahavarat, tuhatta euroa 7 079 9 372 9 525
Korolliset velat, tuhatta euroa 38 805 35 139 41 522
joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 8 066 3 758 10 500
Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 31 726 25 767 31 996
Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 3 397 6 000 2 738
Velkaantumisaste, % 60,2 % 53,8 % 65,1 %
Omavaraisuusaste, % 45,7 % 44,2 % 42,2 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 38,8 miljoonaa euroa (35,1), josta 7,0 miljoonaa euroa (4,8) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 7,1 miljoonaa euroa (9,4). Korolliset nettovelat olivat 31,7 miljoonaa euroa (25,8) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 24,7 miljoonaa euroa (20,9).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 52,7 miljoonaa euroa (47,9). Konsernin omavaraisuusaste oli 45,7 prosenttia (44,2) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 60,2 prosenttia (53,8).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä laski vertailukauden loppuun verrattuna 4 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 268 (272). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 72 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Arto Halonen (CEO), George Apostolopoulos (VP Global Sales), Adam Baker (VP Down the Hole), Jorge Leal (VP Top Hammer), Ville Peltonen (Interim CFO), Ville Pohja (VP Geotechnical) ja Jaana Rinne (Group HR Director).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosentin vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

  Pitkän aikavälin tavoite 2020 2021 H1 2022
Liikevaihdon kasvu, p.a. 15 % 6,0 % 10,0 % 19,2 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 5,6 % 7,5 % 8,7 %

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2022 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2021 ja päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2022. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.6.2022 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 399. Osakevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 767 980 osaketta (3 624 890).

Yhtiöllä oli hallussaan omia osakkeita 88 464 (0,42 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2022 oli 48,3 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 2,28 euroa. Tammi-kesäkuun ylin kurssi oli 4,55 euroa ja alin kurssi 2,13 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa riskin yhtiön liiketoiminnalle. Ukrainan sota ja Venäjää kohtaan asetetut pakotteet vaikuttavat liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, jotka vastaavat alle 8 prosenttia yhtiön myynnistä tilikaudella 2021. Kriisi on aiheuttanut myös raaka-aineiden hinnoissa merkittävää nousua, joihin Robit on reagoinut ottamalla käyttöön hintalisän asiakashinnoissa. Lisäksi pakotteiden vaikutukset Venäjän maksuliikenteen sujuvuuteen aiheuttavat riskin yhtiön kassavirtaan ja kassan hallintaan. Robit noudattaa kaikkia asetettuja pakotteita ja seuraa tilannetta jatkuvasti.

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle. Vaikutukset Robitin toimintaan ovat enää rajalliset ja kohdistuvat yksittäisiin maihin tai alueisiin. Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, tietojärjestelmien toimivuus, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT TAMMI-KESÄKUUSSA 2022        

Yhtiö tiedotti 20.1.2022 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytettiin yhtiökokouskutsuun. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimivat puheenjohtajana Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, OP Yrityspankki Oyj:n omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Robit Oyj:n hallitus päätti 15.2.2022 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet sekä tarjota heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2022 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2023–2024. Osakeohjelman mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2022 perustuu yhtiön ennalta määrittämään liiketoiminnan nettorahavirtatavoitteeseen vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2023–2024 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2023 ja 2024 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2025. Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu noin 30 avainhenkilöä, johtoryhmän jäsentä sekä korkean potentiaalin työntekijää. 

Robit julkaisi 15.2.2022 tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2021.

Yhtiö kutsui 15.2.2022 Robit Oyj:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2022.

Robit tiedotti 25.2.2022, että yhtiön vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.

Robit Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja Robit Oyj:n hallitus sopivat yhdessä, että Lehtonen jättää tehtävänsä yhtiön johdossa 15.3.2022. Yhtiön hallitus nimitti Arto Halosen toimitusjohtajaksi 15.3.2022 lähtien. Ville Peltonen nimitettiin Robit Oyj:n Interim CFO:ksi 16.3.2022.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2022. Robit tiedotti yhtiökokouksen päätöksistä erillisellä pörssitiedotteella 22.3.2022.

Robit julkaisi 22.3.2022 yhtiön hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset. Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sjöholmin ja varapuheenjohtajaksi Anne Leskelän sekä jäsenet henkilöstövaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan.

Robit Oyj tiedotti 24.3.2022, että yhtiön hallitus on päättänyt kasvattaa 15.2.2022 päätetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2022–2024 maksimikokoa 180 000 osakkeesta 240 000 osakkeeseen. Maksimikoon muutos johtuu Robit Oyj:n toimitusjohtajavaihdoksesta. Muita muutoksia ohjelmaan ei päätetty tehdä. Ohjelmasta on aiemmin tiedotettu pörssitiedotteella 15.2.2022. Osakepalkkio-ohjelma 2022–2024 on päätetyn muutoksen jälkeen mitoitettu siten, että kaikkien yhtiössä voimassa olevien osakeohjelmien myötä tapahtuvan osakeluovutuksen suhteellinen osuus pysyy alle neljän prosentin yhtiön kaikista osakkeista.

Robit julkaisi 27.4.2022 osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2022.

Robit julkaisi 15.6.2022 korjatun ESEF-tilinpäätöksen, johon oli lisätty hallituksen toimintakertomus.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Lempäälässä 9.8.2022

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Arto Halonen, toimitusjohtaja
+358 40 028 0717
arto.halonen@robitgroup.com

Ville Peltonen, interim talousjohtaja
+358 40 759 9142
ville.peltonen@robitgroup.com

Jakelu:  
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
           
           
EUR tuhatta  4-6/2022  4-6/2021  1-6/2022  1-6/2021 2021
Liikevaihto 31 025 25 088 57 328 48 110 100 755
Liiketoiminnan muut tuotot 1 056 323 2 606 803 1 690
Materiaalit ja palvelut* -19 280 -16 369 -37 260 -31 241 -65 699
Henkilöstökulut -4 523 -4 154 -8 790 -8 106 -16 280
Poistot ja arvonalentumiset -1 443 -1 401 -2 857 -2 858 -5 514
Liiketoiminnan muut kulut* -4 217 -3 024 -8 900 -6 125 -12 871
EBIT (Liikevoitto/-tappio) 2 619 462 2 127 583 2 080
           
Rahoitustuotot ja -kulut          
Korko- ja rahoitustuotot 1 139 2 1 561 587 924
Korko- ja rahoituskulut -1 691 -859 -2 523 -1 247 -2 253
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -552 -857 -962 -660 -1 329
           
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja 2 067 -394 1 165 -77 751
           
Verot          
Tulovero -144 6 -143 -37 -333
Laskennallisten verojen muutos 159 209 310 338 468
Tuloverot 15 203 168 301 135
Katsauskauden tulos 2 082 -191 1 333 224 886
           
Tilikauden tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 985 -235 1 140 126 843
Määräysvallattomille omistajille** 97 43 193 98 44
  2 082 -191 1 333 224 886
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset 126 0 367 0 45
Muuntoerot** 944 -386 1 826 590 1 003
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 070 -386 2 193 590 1 048
Tilikauden laaja tulos yhteensä 3 152 -621 3 526 717 1 934
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 077 -577 3 321 814 1 892
Määräysvallattomille omistajille** 74 -43 204 -98 42
Konsernin laaja tulos 3 152 -621 3 526 717 1 934
           
Osakekohtainen tulos          
           
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,09 -0,01 0,05 0,01 0,04

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.
**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista
*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE      
EUR tuhatta 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 5 374 5 375 5 487
Muut aineettomat hyödykkeet 2 077 3 185 2 695
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26 135 23 103 27 396
Lainasaamiset 271 299 287
Muut saamiset 0 3 0
Johdannaiset 515 0 56
Laskennalliset verosaamiset 2 325 1 848 1 926
Pitkäaikaiset varat yhteensä 36 697 33 813 37 847
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 47 399 40 297 43 538
Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 749 24 160 25 337
Lainasaamiset 88 95 100
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 209 65 57
Rahavarat 7 079 9 372 9 525
Lyhytaikaiset varat yhteensä 80 524 73 989 78 557
Varat yhteensä 117 222 107 801 116 403
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Osakepääoma 705 705 705
Ylikurssirahasto 202 202 202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 570 82 570
Muuntoerot 21 -2 208 -1 793
Arvonmuutosrahasto 412 45
Kertyneet voittovarat -32 799 -33 814 -33 738
Tilikauden voitto/tappio 1 140 126 843
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 52 252 47 581 48 833
Määräysvallattomien omistajien osuus* 485 355 281
Oma pääoma yhteensä 52 737 47 936 49 114
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat 25 443 28 232 25 209
Vuokrasopimusvelat 5 296 3 149 5 813
Laskennalliset verovelat 937 726 694
Henkilöstövelvoitteet 754 682 725
Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 431 32 790 32 441
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat 6 363 2 072 8 619
Vuokrasopimusvelat 1 702 1 686 1 881
Saadut ennakot 1 624 375 771
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 33 44 259
Ostovelat ja muut velat 22 094 22 746 23 278
Muut varaukset 237 153 40
Lyhytaikaiset velat yhteensä 32 054 27 076 34 848
Velat yhteensä 64 485 59 865 67 289
       
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 117 222 107 801 116 403

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

         
Tuhatta euroa  4-6/2022  4-6/2021  1-6/2022  1-6/2021 2021
Liiketoiminnan rahavirrat          
Voitto ennen veroja 2 067 -394 1 165 -77 751
Oikaisut:          
Poistot ja arvonalentumiset 1 443 1 401 2 857 2 858 5 514
Rahoitustuotot ja -kulut 549 857 962 660 1 329
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 75 -151 89 -161 -178
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) -1 0 -24 -1 -144
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 693 221 532 330 553
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 4 827 1 934 5 581 3 609 7 826
           
Käyttöpääoman muutos          
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -2 438 -3 592 761 -5 255 -6 452
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -579 -2 412 -2 189 -4 803 -8 187
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 227 1 960 -2 083 3 178 4 028
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 2 037 -2 110 2 070 -3 271 -2 785
           
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -469 -220 -601 -539 -1 046
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0 58 1 58 22
Maksetut verot -128 -98 -422 -331 -365
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 1 440 -2 370 1 047 -4 084 -4 174
           
Investointien rahavirrat          
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -452 -525 -827 -1 317 -4 169
Aineettomien hyödykkeiden hankinta 8 -52 -38 -69 -124
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 1 32 32 37 279
Lainasaamisten takaisinmaksut 72 53 28 62 129
Investointien nettorahavirta -371 -492 -805 -1 287 -3 885
           
Rahoituksen rahavirrat          
Osingonmaksu* 0 0 0 0 -9
Pitkäaikaisten lainojen muutokset -1 872 4 009 -1 550 4 949 5 385
Luotollisten tilien muutos 725 -3 636 -659 -3 739 -478
Leasingvelkojen maksut -470 -455 -902 -918 -1 807
Rahoituksen nettorahavirta -1 617 -82 -3 111 292 3 091
           
Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -549 -2 944 -2 868 -5 078 -4 968
Rahavarat tilikauden alussa 7 185 12 352 9 525 14 339 14 339
Valuuttakurssierot rahavaroista 443 -37 422 111 154
Rahavarat tilikauden lopussa 7 079 9 372 7 079 9 372 9 525

*Robit SA vähemmistöomistajana olevalle säätiölle sopimuksen mukaisesti maksettu osinko

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA              
A= Osakepääoma                  
B = Ylikurssirahasto                  
C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto                  
D = Kertynyt muuntoero                  
E = Arvonmuutosrahasto                  
F = Kertyneet voittovarat                  
G = Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma                  
H = Määräysvallattomien omistajien osuus                  
I = Oma pääoma yhteensä                  
EUR Tuhatta A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2021 705 202 82 570 -2 798   -33 690     46 989
Katsastuskauden tulos             126  98  224
Muut laajan tuloksen erät                  
Muuntoerot       590       17  607
Laaja tulos       590     126  115  831
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille           -124     -124
Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa               240 240
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa           -124   240  115
                   
Oma pääoma 30.6.2021 705 202 82 570 -2 208   -33 814 126  354  47 936
                   
EUR Tuhatta A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2022 705 202 82 570 -1 793 45 -32 846 48 883 281 49 114
Katsastuskauden tulos           1 140 1 140 193 1 333
Muut laajan tuloksen erät                  
Rahavirran suojaukset         367   367   367
Muuntoerot       1 814     1 814 12 1 826
Laaja tulos       1 814 367 1 140 3 321 204 3 526
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille           47 47   47
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa           47 47   47
Oma pääoma 30.6.2022 705 202 82 570 21 412 -31 659 52 252 485 52 737

LIITETIEDOT
Sisältö

 1. Laatimisperiaatteet
 2. Tunnusluvut ja laskentakaavat
 3. Liikevaihdon jaottelu
 4. Rahoitusjärjestelyt
 5. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä
 6. Annetut takaukset
 7. Yrityshankinnat
 8. Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‘Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 2021
Liikevaihto, 1000 euroa 31 025 25 088 57 328 48 110 100 755
EBIT, 1000 euroa 2 619 462 2 127 583 2 080
EBIT, osuus liikevaihdosta % 8,4 % 1,8 % 3,7 % 1,2 % 2,1 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,09 -0,01 0,05 0,01 0,04
Oman pääoman tuotto (ROE) %     4,5 % 0,5 % 1,8 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) %     4,2 % 1,5 % 2,5 %
Omavaraisuusaste %     45,7 % 44,2 % 42,2 %
Nettovelkaantumisaste %     60,2 % 53,8 % 65,1 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 445 577 865 1 386 4 293
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 1,4 % 2,3 % 1,5 % 2,9 % 4,3 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet)     21 091 436 21 067 436 21 091 436
Omat osakkeet (konsernin hallussa)     88 464 112 464 88 464
Osuus äänistä / osakkeista %     0,42 % 0,53 % 0,42 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA          
EUR tuhatta  4–6/2022  4–6/2021  1–6/2022  1–6/2021  2021
EBIT (Liikevoitto) 2 619 462 2 127 583 2 080
Poistot ja arvonalentumiset 1 443 1 401 2 857 2 858 5 514
EBITDA (Käyttökate) 4 062 1 864 4 984 3 441 7 595
           
EBIT (Liikevoitto) 2 619 462 2 127 583 2 080
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 225 216 444 432 859
EBITA 2 844 678 2 571 1 015 2 940
           

2.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA
EBIT + poistot ja arvonalentumiset
 
EBITA
EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot
 
Nettokäyttöpääoma
varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat
 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa  
tilikauden voitto (tappio)  
osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)  
 
Oman pääoman tuotto (ROE), %
tilikauden voitto (tappio) x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)
 
Korolliset nettovelat
lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit  
 
Omavaraisuusaste, %
oma pääoma x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot
 
Nettovelkaantumisaste, %
korolliset nettovelat x 100
oma pääoma

3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO               
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
Tuhatta euroa  4–6/2022  4–6/2021 Muutos %  1–6/2022  1–6/2021 Muutos % 2021
Top Hammer 17 126 13 848 23,7 % 33 594 26 299 27,7 % 56 287
Down the Hole 13 899 11 239 23,7 % 23 734 21 811 8,8 % 44 468
Yhteensä 31 025 25 088 23,7 % 57 328 48 110 19,2 % 100 755
               
Liikevaihto markkina-alueittain            
Tuhatta euroa  4–6/2022  4–6/2021 Muutos %  1–6/2022  1–6/2021 Muutos % 2021
EMEA 13 154 11 810 11,4 % 23 906 22 576 5,9 % 45 298
Americas 6 658 4 566 45,8 % 13 260 8 274 60,3 % 19 960
Asia 3 231 2 643 22,2 % 6 083 5 016 21,3 % 10 771
Australasia 3 686 3 590 2,7 % 6 994 6 792 3,0 % 14 001
East 4 296 2 479 73,3 % 7 085 5 451 30,0 % 10 725
Yhteensä 31 025 25 088 23,7 % 57 328 48 110 19,2 % 100 755

4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 7,1 miljoonaa euroa 30.6.2022. Lisäksi yhtiöllä on 8.6.2021 solmitusta 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen nostamatta 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiö hyödynsi rahoitussopimuksen mukaisen ensimmäisen jatko-option toukokuussa 2022. Yhtiön riittävä likviditeetti on turvattu rahavarojen ja nostamatta olevan lainan kautta.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan neljännesvuosittain. Yhtiö täytti kaikki kovenanttiehdot toisella vuosineljänneksellä.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT      
Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset lainat      
Lainat rahoituslaitoksilta 25 430 28 144 25 182
Muut lainat 12 12 12
Vuokravelat 5 298 3 226 5 828
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 30 740 31 381 31 022
       
Lyhytaikaiset lainat      
Lainat rahoituslainoksilta 3 668 1 849 5 187
Muut lainat 0 0 0
Luotolliset tilit 2 603 0 3 262
Vuokravelat 1 795 1 909 2 051
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 8 066 3 758 10 500
       
Lainat yhteensä 38 805 35 139 41 522

5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ

 

Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Hankintameno kauden alussa 53 794 47 323 47 323
Lisäykset 961 1 728 6 644
Vähennykset -43 -1 390 -282
Erien väliset siirrot 0 37 -533
Valuuttakurssierot 124 286 644
Hankintameno kauden lopussa 54 836 47 984 53 794
       
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -26 398 -22 682 -22 682
Poistot -2 176 -2 090 -3 902
Vähennykset 34 67 227
Erien väliset siirrot -44 289
Valuuttakurssierot -116 -176 -330
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa  -28 700 -24 881 -26 398
Kirjanpitoarvo kauden alussa 27 396 24 642 24 642
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 26 135 23 103 27 396
       

6. ANNETUT TAKAUKSET

 

     
Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 48 184 47 774 48 205
Muut takausvastuut 49 1 107 80
Yhteensä 48 232 48 882 48 285

7. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

8. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät nettovaluuttapositiot, jotka voidaan ennustaa ajan, volyymin ja korkoriskin osalta.

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia.

Yhtiö on 8.6.2021 solminut 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja tähän liittyen solminut 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen korkokatolla suojatakseen osan altistumisestaan ​​vaihteleville koroille. Koronvaihtosopimuksen alkamispäivämäärä on 30.6.2023 ja päättymispäivä 30.6.2026. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa IFRS 9: n mukaisesti. Tämä johtaa tehokkaasti siihen, että suojatun vaihtuvakorkoisen lainan korkokulut kirjataan kiinteällä korolla.

Yhtiön pääasiallinen korkoriski syntyy pitkäaikaisista lainoista, joiden korot vaihtelevat ja jotka altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernin politiikkana on käyttää tarvittaessa koronvaihtosopimusta vaihtuvasta kiinteään.

Korkojohdannaiset      
Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 10 000 10 000
Käypä arvo 515 56

Liite