ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE         15.3.2023 KLO 15.30
                     
ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tänään 15.3.2023 pidetty Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.–31.12.2022 tulos siirretään voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

3. Päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille jaetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,02 euroa per ulkona oleva osake. Varojenjako toteutetaan pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2023 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 29.9.2023.

4. Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

5. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

6. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Palkkioista maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Mikäli kokous järjestetään etäyhteyksin, ja sen kesto on maksimissaan 1 tunti, maksetaan kokouspalkkiota 250 euroa. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2023. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Harri Sjöholm, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Lasse Aho.

7. Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

8. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.3.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

9. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

10. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen kohtaan 8 § tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi muutoksella mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiöjärjestyksen kohta 8 § kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:

”8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä.”

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 29.3.2023 saatavilla Robit Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/yhtiokokous/.

Tampereella 15.3.2023

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com   

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet seitsemässä maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.robitgroup.com.